ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
23 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
24 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
25 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
26 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
27 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
28 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
29 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
30 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
31 B6106461 นายทิวากร ซาเสน EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
32 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
33 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
34 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
35 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
36 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
37 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
38 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
39 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
40 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
41 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
42 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
43 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
44 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
45 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
46 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
47 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
48 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
49 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
50 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
51 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
52 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
53 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
54 B6110161 นายนนทกร ผลานาค EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
55 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
56 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
57 B6111342 นายพิริยะ พูลผล EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
58 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
59 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
60 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
61 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
62 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
63 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
64 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
65 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
66 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
67 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
68 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
69 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
70 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
71 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
72 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
73 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
74 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
75 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
76 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
77 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
78 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
79 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
80 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
81 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
82 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
83 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
84 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
85 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
86 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
87 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
88 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
89 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
90 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
91 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
92 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์ EE 1 10 0 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
93 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
94 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
95 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี EE 1 10 1 529495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ