ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 1 10 0 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
2 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน EE 1 10 0 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
3 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง EE 1 10 0 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
4 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง EE 1 10 1 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
5 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน EE 1 10 1 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
6 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง EE 1 10 1 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
7 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก EE 1 10 1 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
8 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย EE 1 10 1 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
9 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 1 10 1 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
10 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 1 10 1 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
11 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์ EE 1 10 0 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
12 B6110161 นายนนทกร ผลานาค EE 1 10 1 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
13 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 1 10 1 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
14 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน EE 1 10 0 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
15 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว EE 1 10 0 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
16 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส EE 1 10 1 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
17 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้ EE 1 10 1 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
18 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์ EE 1 10 1 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ