ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
2 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
3 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
4 B5918829 นายพฤฒกฤษ สร้อยเสนา EE 1 40 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
5 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์ EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
6 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร EE 1 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
7 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์ EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
8 B6020781 นางสาววิชญาพร อ่อนนาเมือง EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
9 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์ EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
10 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
11 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์ EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
12 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 1 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
13 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
14 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
15 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์ EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
16 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
17 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
18 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 1 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
19 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์ EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
20 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
21 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที EE 1 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
22 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
23 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
24 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
25 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
26 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
27 B6114411 นางสาวปุณณมาส ศรีพรหม EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
28 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์ EE 1 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
29 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์ EE 1 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
30 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์ EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
31 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
32 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู EE 1 10 3 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
33 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา EE 1 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
34 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ EE 1 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
35 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
36 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
37 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
38 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้ EE 1 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
39 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย EE 1 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
40 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 1 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
41 B6131494 นายวุฒิสิทธิ์ บุตรพรหม EE 1 10 3 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
42 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี EE 1 10 3 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
43 B5922796 นายสุพิทภูมิ คุยเพียภูมิ EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
44 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
45 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
46 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
47 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
48 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
49 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
50 B6016968 นายไมตรี เขตคำ EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
51 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
52 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
53 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
54 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
55 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
56 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
57 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
58 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
59 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
60 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์ EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
61 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
62 B6106461 นายทิวากร ซาเสน EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
63 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
64 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
65 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
66 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
67 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
68 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
69 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
70 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
71 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
72 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
73 B6111342 นายพิริยะ พูลผล EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
74 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์ EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
75 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
76 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
77 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
78 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์ EE 2 10 3 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
79 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
80 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
81 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
82 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส EE 2 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
83 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
84 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
85 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 2 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
86 B5913664 นายธนพล คำไสย EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
87 B5920471 นายกีรติ ติคำลำ EE 3 40 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
88 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง EE 3 W 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
89 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์ EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
90 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
91 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
92 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
93 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน EE 3 W 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
94 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
95 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์ EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
96 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
97 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์ EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
98 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์ EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
99 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์ EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
100 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
101 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์ EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
102 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง EE 3 10 3 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
103 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
104 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม EE 3 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
105 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง EE 3 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
106 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 3 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
107 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก EE 3 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
108 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์ EE 3 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
109 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง EE 3 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
110 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
111 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
112 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
113 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
114 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
115 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 3 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
116 B6110161 นายนนทกร ผลานาค EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
117 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
118 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 3 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
119 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
120 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
121 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
122 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์ EE 3 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
123 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว EE 3 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
124 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์ EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
125 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 3 10 1 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
126 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์ EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
127 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี EE 3 10 0 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ