ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5913664 นายธนพล คำไสย EE 1 10 0 529301 CONTROL SYSTEMS
2 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด EE 1 40 0 529301 CONTROL SYSTEMS
3 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ EE 1 40 0 529301 CONTROL SYSTEMS
4 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม EE 1 10 0 529301 CONTROL SYSTEMS
5 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน EE 1 10 0 529301 CONTROL SYSTEMS
6 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง EE 1 10 0 529301 CONTROL SYSTEMS
7 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง EE 1 10 0 529301 CONTROL SYSTEMS
8 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม EE 1 10 0 529301 CONTROL SYSTEMS
9 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 1 10 1 529301 CONTROL SYSTEMS
10 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์ EE 1 10 0 529301 CONTROL SYSTEMS
11 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา EE 1 10 1 529301 CONTROL SYSTEMS
12 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว EE 1 10 1 529301 CONTROL SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ