ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5950676 นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริขันแสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
2 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
3 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
4 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
5 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
6 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
7 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
8 B6123987 นางสาวอนุสรา แสงงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
9 B6123994 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
10 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
11 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
12 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
13 B6124410 นางสาวพัชราภา ปั่นสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
14 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
15 B6124465 นางสาวปรีญารัตน์ ชุบขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
16 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
17 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
18 B6124595 นางสาวสายธาร ศรีพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
19 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
20 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
21 B6125622 นางสาวโสภิตา บึงจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
22 B6130145 นางสาวสุดารัตน์ พลชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
23 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
24 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
25 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322362 PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ