ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5950676 นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริขันแสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
2 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
3 B6050078 นางสาวสุภัสสร อ่อนในชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
4 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
5 B6050924 นางสาวฐิตาพร รักขาว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
6 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
7 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
8 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
9 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
10 B6123680 นายศตวรรษ เตชะทัต CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
11 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
12 B6123703 นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
13 B6123802 นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
14 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
15 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
16 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
17 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
18 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
19 B6124144 นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
20 B6124236 นายณัฐพล ธรรมรักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
21 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
22 B6124397 นางสาวชัยพร มะลิวัลย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
23 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
24 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
25 B6124526 นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
26 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
27 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
28 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
29 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
30 B6133481 นายศุภกรชัย พรมนิวาส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
31 B6337339 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ