ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5950676 นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริขันแสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
2 B5953271 นางสาวณารตา รัตนกุลพัชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
3 B6118150 นายฐานันดร วรมิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
4 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
5 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
6 B6123734 นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
7 B6123819 นายปณวัตร จอดสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
8 B6123826 นางสาวนันทิยา ลานอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
9 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322324 VEGETABLE BREEDING
10 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322324 VEGETABLE BREEDING
11 B6123987 นางสาวอนุสรา แสงงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
12 B6123994 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
13 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322324 VEGETABLE BREEDING
14 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322324 VEGETABLE BREEDING
15 B6124151 นายมูฮำหมัด อุมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322324 VEGETABLE BREEDING
16 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
17 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322324 VEGETABLE BREEDING
18 B6124557 นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
19 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
20 B6133450 นายกรกช ระดาไสย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
21 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
22 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322324 VEGETABLE BREEDING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ