ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5953271 นางสาวณารตา รัตนกุลพัชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B6118150 นายฐานันดร วรมิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6123628 นายปิยังกูร เจือกโว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
10 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
11 B6123819 นายปณวัตร จอดสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
12 B6123871 นางสาวอุรัสยา สมหวัง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
13 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
14 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
15 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
16 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
17 B6123987 นางสาวอนุสรา แสงงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
18 B6123994 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
19 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
20 B6124038 นางสาววริสรา ตราเงิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
21 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
22 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
23 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
24 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
25 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
26 B6124274 นางสาววรณัน พระรัตนตรัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
27 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
28 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
29 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
30 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
31 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
32 B6124557 นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
33 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
34 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
35 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
36 B6133450 นายกรกช ระดาไสย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
37 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
38 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ