ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
2 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
3 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
4 B6051464 นายภาสกร พบพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
5 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
6 B6123734 นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
7 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
8 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
9 B6124069 นายจิรณัฐ จันทแสน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
10 B6124120 นางสาวโสรยา ศิลชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
11 B6124137 นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
12 B6124205 นายวิทวัส จตุรภัทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
13 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
14 B6124236 นายณัฐพล ธรรมรักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
15 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
16 B6124427 นางสาวนงลักษณ์ คำภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
17 B6124489 นางสาวศิริพร อุ่นสเดา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
18 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
19 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
20 B6133481 นายศุภกรชัย พรมนิวาส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ