ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5953318 นายศุภกร มะลิใหม่ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 40 0 322482 SEMINAR
2 B6050078 นางสาวสุภัสสร อ่อนในชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 40 0 322482 SEMINAR
3 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 322482 SEMINAR
4 B6050924 นางสาวฐิตาพร รักขาว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 40 0 322482 SEMINAR
5 B6051051 นางสาวภัทรวรรณ ซั่วเซ่งอิ้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 40 0 322482 SEMINAR
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ