ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118150 นายฐานันดร วรมิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
2 B6123628 นายปิยังกูร เจือกโว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
3 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
4 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
5 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
6 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
7 B6123734 นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
8 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
9 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
10 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 W 1 322482 SEMINAR
11 B6123802 นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
12 B6123819 นายปณวัตร จอดสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
13 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
14 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
15 B6123871 นางสาวอุรัสยา สมหวัง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
16 B6123888 นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
17 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 W 0 322482 SEMINAR
18 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
19 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
20 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
21 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
22 B6123987 นางสาวอนุสรา แสงงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
23 B6123994 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
24 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
25 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
26 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
27 B6124069 นายจิรณัฐ จันทแสน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
28 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
29 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
30 B6124120 นางสาวโสรยา ศิลชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
31 B6124137 นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
32 B6124144 นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
33 B6124151 นายมูฮำหมัด อุมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
34 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
35 B6124205 นายวิทวัส จตุรภัทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
36 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
37 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
38 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
39 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
40 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
41 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
42 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
43 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
44 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
45 B6124397 นางสาวชัยพร มะลิวัลย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
46 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
47 B6124427 นางสาวนงลักษณ์ คำภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
48 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
49 B6124489 นางสาวศิริพร อุ่นสเดา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
50 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
51 B6124526 นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
52 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
53 B6124557 นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
54 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
55 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
56 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
57 B6124595 นางสาวสายธาร ศรีพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
58 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
59 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
60 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
61 B6125622 นางสาวโสภิตา บึงจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322482 SEMINAR
62 B6130145 นางสาวสุดารัตน์ พลชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
63 B6133450 นายกรกช ระดาไสย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
64 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
65 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
66 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322482 SEMINAR
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ