ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5951741 นางสาวนันทนา จันทะภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
2 B6050016 นางสาววนัญญา เกตุจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
3 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
4 B6050078 นางสาวสุภัสสร อ่อนในชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
5 B6050085 นางสาวศิริวรรณ ศรีจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
6 B6050122 นางสาวกฤตพร ไชยชมพู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
7 B6050146 นางสาวเขมิกา จิตรโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
8 B6050160 นางสาวกันทิมา มิกขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
9 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
10 B6050214 นางสาวสุทธิดา นาคนิล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
11 B6050245 นางสาวธิดารัตน์ ฝ่ายกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
12 B6050283 นางสาวเอื้ออารีย์ มูลธิยะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
13 B6050757 นางสาวศุภธนิศร์ พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322314 PLANT PROPAGATION
14 B6050924 นางสาวฐิตาพร รักขาว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
15 B6050986 นางสาวนิธิตา กระจ่างศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
16 B6050993 นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
17 B6051013 นายธวัชชัย มูลเสถียร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
18 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
19 B6051044 นายวรุตม์ วัดอิ่ม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 322314 PLANT PROPAGATION
20 B6051051 นางสาวภัทรวรรณ ซั่วเซ่งอิ้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
21 B6051082 นางสาวนฤมล จันทะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
22 B6051099 นายพีร์ ศรีพิทักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
23 B6051136 นางสาวระวีวรรณ โพรงขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
24 B6051440 นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
25 B6051570 นางสาวณัฐกมล มาจ๊ะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
26 B6051617 นางสาวภัทรวดี ภักดิ์ประสิทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
27 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
28 B6051648 นายอชิระญา รักษ์มณี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
29 B6051655 นางสาวจันทร์จิรา บุบผาลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
30 B6051754 นางสาวปิยะพร หลงมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
31 B6052638 นางสาวสิริยากร ลาสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 322314 PLANT PROPAGATION
32 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 322314 PLANT PROPAGATION
33 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 322314 PLANT PROPAGATION
34 B6050153 นางสาวทิพย์สุดา เผินสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 322314 PLANT PROPAGATION
35 B6050177 นางสาวจุฑามาศ พิพัฒน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 322314 PLANT PROPAGATION
36 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 322314 PLANT PROPAGATION
37 B6050191 นางสาวจินต์จุฑา เขมศิริกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 3 322314 PLANT PROPAGATION
38 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 322314 PLANT PROPAGATION
39 B6051075 นายปุณยวัทน์ พุสิงห์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 322314 PLANT PROPAGATION
40 B6051112 นางสาวจุฬารัตน์ เจตเขตการณ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 322314 PLANT PROPAGATION
41 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 322314 PLANT PROPAGATION
42 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 322314 PLANT PROPAGATION
43 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 322314 PLANT PROPAGATION
44 B6051464 นายภาสกร พบพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 322314 PLANT PROPAGATION
45 B6051488 นายทักษิณ หมั่นจิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 322314 PLANT PROPAGATION
46 B6051549 นายสุรกานต์ พิมพานิช CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 322314 PLANT PROPAGATION
47 B6051709 นางสาวมาริษา อิศรางกูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 322314 PLANT PROPAGATION
48 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 322314 PLANT PROPAGATION
49 B6052652 นายอำพล ไพบูลย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 322314 PLANT PROPAGATION