ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5951925 นางสาวพรพิมล จรุงจิตอภินันท์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5953080 นางสาวอรอนงค์ ทุนนาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5953233 นางสาวสาวิตตรี จันทะนามศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ