ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5950263 นางสาวมะปราง น่านมูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B6050290 นางสาวอโนมา พลศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6051167 นางสาวชลนิภา โพธิ์สุวรรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6051891 นางสาวนันทนา เมธาบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6052027 นางสาวอัจฉราพรร แย้มธณัตถ์ฐิติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6052171 นางสาวมณีรัตน์ สาระกูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6052683 นางสาวปิยะภรณ์ ขุนศรีรอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B6124878 นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B6125011 นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
23 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
24 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
25 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
26 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
27 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
28 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
29 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ