ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5950263 นางสาวมะปราง น่านมูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
2 B5950270 นางสาวนฤมล สำเนียงเย็น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
3 B6050290 นางสาวอโนมา พลศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
4 B6050306 นางสาวธนิษฐา ใจหนัก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
5 B6050382 นายนิติพล ชัยเนตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
6 B6050399 นางสาวอรปวีณา แพ่งฉิมพลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
7 B6050405 นางสาวศิริลักษณ์ โกนกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
8 B6050443 นางสาวสุธิณี มรกต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
9 B6050467 นางสาวอัญชลี พรหมบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
10 B6050504 นางสาวกรชนก ใหญ่กระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
11 B6051174 นางสาวจารุวรรณ สุคำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
12 B6051242 นายณักคริณ เมสูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
13 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
14 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
15 B6051907 นางสาวอาทิตญา ช่อดารา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
16 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
17 B6052027 นางสาวอัจฉราพรร แย้มธณัตถ์ฐิติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
18 B6052058 นางสาวนวพร เพ็ชระ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
19 B6052171 นางสาวมณีรัตน์ สาระกูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
20 B6138028 นายสถาพร เกลียวศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323456 ANIMAL PRODUCTION PROJECT PLANNING AND ANALYSIS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ