ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5852536 นายไม้ไทย ลักษณะผ่อง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323425 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
2 B5953417 นางสาวจิราวรรณ พิพิธพัฒนากุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323425 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
3 B5953424 นายกมลพรต สุจริตตานันท์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323425 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
4 B6051259 นางสาวนิรชา วงค์สุข ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323425 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
5 B6051891 นางสาวนันทนา เมธาบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323425 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
6 B6051976 นางสาวสุริศา พุทธคุณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323425 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
7 B6052683 นางสาวปิยะภรณ์ ขุนศรีรอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323425 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
8 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323425 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ