ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050061 นางสาววันเพ็ญ สอนสำโรง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
2 B6050320 นางสาวศุภนุช ปุมสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
3 B6050344 นางสาวรัตนาพร นิยมพงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
4 B6050351 นายณัฐนันท์ โพธิ์ทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
5 B6050375 นางสาวเกศรา หวังล้อมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
6 B6050436 นางสาวอาทิตยาพร ทุมพันธ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
7 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
8 B6050474 นางสาวกรุณา คำแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
9 B6050498 นางสาวชญานี เมืองฤกษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
10 B6051150 นางสาวเบญจมาศ สวาทนา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
11 B6051167 นางสาวชลนิภา โพธิ์สุวรรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
12 B6051181 นายภาคภูมิ ใจเที่ยง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
13 B6051198 นายภูวภัท สมพงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
14 B6051211 นางสาวสุกฤตา กองทุ่งมน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
15 B6051228 นายรังสิมันต์ ทรัพย์สูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
16 B6051983 นางสาวชนรรถพร ผาสุขเลิศ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
17 B6051990 นายอานนท์ อยู่บู่ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
18 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 323424 ANIMAL FEED PROCESSING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ