ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
2 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
3 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
4 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
5 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
6 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
7 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
8 B6124847 นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
9 B6124878 นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
10 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
11 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 3 323344 CATTLE PRODUCTION
12 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
13 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
14 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
15 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
16 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
17 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
18 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 3 323344 CATTLE PRODUCTION
19 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
20 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
21 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
22 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 3 323344 CATTLE PRODUCTION
23 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 3 323344 CATTLE PRODUCTION
24 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
25 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
26 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 1 323344 CATTLE PRODUCTION
27 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
28 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
29 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
30 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 323344 CATTLE PRODUCTION
31 B6050733 นางสาวณัฐวดี นามแสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
32 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
33 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
34 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
35 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
36 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
37 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
38 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
39 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
40 B6124946 นายณัฐนันท์ บีกขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
41 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
42 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 3 323344 CATTLE PRODUCTION
43 B6125011 นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
44 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
45 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
46 B6125165 นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
47 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
48 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
49 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
50 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
51 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
52 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
53 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
54 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
55 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
56 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
57 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
58 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
59 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
60 B6137656 นายไดจิโร ทานากะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
61 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
62 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
63 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
64 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
65 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
66 B6137953 นางสาวปภัสสร สุขสอาด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
67 B6137960 นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 323344 CATTLE PRODUCTION
68 B6137991 นางสาวจุฑามาศ สุ่มมาตย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 323344 CATTLE PRODUCTION
69 B6138004 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 323344 CATTLE PRODUCTION