ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
2 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
3 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
4 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
5 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
6 B6124847 นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
7 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
8 B6124878 นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
9 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
10 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
11 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
12 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
13 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
14 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
15 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
16 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
17 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
18 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
19 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
20 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
21 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
22 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
23 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
24 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
25 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
26 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
27 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
28 B6137656 นายไดจิโร ทานากะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
29 B6137960 นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
30 B5953417 นางสาวจิราวรรณ พิพิธพัฒนากุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
31 B6050733 นางสาวณัฐวดี นามแสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
32 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
33 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
34 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
35 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
36 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
37 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
38 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
39 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
40 B6124946 นายณัฐนันท์ บีกขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
41 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
42 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
43 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
44 B6125011 นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
45 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
46 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
47 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
48 B6125165 นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 60 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
49 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
50 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
51 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
52 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
53 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
54 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
55 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
56 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
57 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
58 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
59 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
60 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
61 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
62 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
63 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
64 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
65 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
66 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
67 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
68 B6137953 นางสาวปภัสสร สุขสอาด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
69 B6138004 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ