ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 323313 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
2 B6137991 นางสาวจุฑามาศ สุ่มมาตย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 323313 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ