ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322251 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
2 B6337339 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322251 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ