ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
2 B6123871 นางสาวอุรัสยา สมหวัง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
3 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
4 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
5 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
6 B6124427 นางสาวนงลักษณ์ คำภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
7 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
8 B6124595 นางสาวสายธาร ศรีพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
9 B6130145 นางสาวสุดารัตน์ พลชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
10 B6123628 นายปิยังกูร เจือกโว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
11 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
12 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
13 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
14 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
15 B6124151 นายมูฮำหมัด อุมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
16 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
17 B6124526 นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
18 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
19 B6123703 นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
20 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
21 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
22 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
23 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
24 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
25 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
26 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
27 B6123680 นายศตวรรษ เตชะทัต CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
28 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
29 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
30 B6124120 นางสาวโสรยา ศิลชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
31 B6124137 นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
32 B6124205 นายวิทวัส จตุรภัทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
33 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
34 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
35 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
36 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
37 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
38 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
39 B6124144 นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
40 B6124236 นายณัฐพล ธรรมรักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
41 B6124397 นางสาวชัยพร มะลิวัลย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
42 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
43 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
44 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
45 B6118150 นายฐานันดร วรมิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
46 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
47 B6123802 นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
48 B6123826 นางสาวนันทิยา ลานอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
49 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 3 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
50 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
51 B6123987 นางสาวอนุสรา แสงงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
52 B6123994 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
53 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
54 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
55 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
56 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
57 B6124274 นางสาววรณัน พระรัตนตรัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
58 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
59 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
60 B6124465 นางสาวปรีญารัตน์ ชุบขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
61 B6336844 นางสาวจุฑาทิพย์ แววสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
62 B6123734 นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
63 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
64 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
65 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
66 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
67 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
68 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
69 B6124489 นางสาวศิริพร อุ่นสเดา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
70 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
71 B6124069 นายจิรณัฐ จันทแสน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
72 B6124090 นางสาวสรุตา บุตะเขียว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
73 B6124410 นางสาวพัชราภา ปั่นสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
74 B6124557 นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
75 B6125622 นางสาวโสภิตา บึงจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
76 B6133450 นายกรกช ระดาไสย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
77 B6133481 นายศุภกรชัย พรมนิวาส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 9 10 3 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
78 B6123819 นายปณวัตร จอดสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
79 B6123888 นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
80 B6124038 นางสาววริสรา ตราเงิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
81 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
82 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
83 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
84 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10 10 1 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
85 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10 10 0 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ