ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
2 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
3 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
4 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
5 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
6 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
7 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
8 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
9 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
10 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
11 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
12 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
13 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
14 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
15 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ