ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6300111 นายสุรพล พุดหอม MANAGEMENT 1 10 0 205515 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM III
2 M6300142 นายนนทวัฒน์ คุณธรรม MANAGEMENT 1 10 0 205515 ENTREPRENEURSHIP PRACTICUM III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ