ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
2 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
3 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์ MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
4 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
5 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา MAE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
6 B5904143 นางสาวสุทธิณี ว่าวสูงเนิน EE 1 40 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
7 B5911325 นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก Automotive Engineering 1 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
8 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร Automotive Engineering 1 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
9 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า Automotive Engineering 1 40 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
10 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
11 B5921850 นายธวิน อุดมกิจปัญญา EE 1 40 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
12 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์ ME 1 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
13 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา Automotive Engineering 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
14 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท Automotive Engineering 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
15 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
16 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
17 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว ME 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
18 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์ ME 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
19 B6117160 นายไวทยา เหวิน ME 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
20 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง ME 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
21 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล ME 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
22 B6118198 นายสโรธ สุขกุล ME 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
23 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ