ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ MAE 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
2 B5819997 นางสาวฝนทิพย์ จันจำรัส IE 1 40 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
3 B5923137 นายนิคม ศิริปรุ EE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
4 B5924936 นายอรรถนพ อัครหริกุล EE 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
5 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 1 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
6 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
7 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
8 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
9 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
10 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
11 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
12 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
13 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
14 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
15 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง Automotive Engineering 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
16 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด Automotive Engineering 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
17 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
18 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
19 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์ Automotive Engineering 1 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
20 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
21 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
22 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง Automotive Engineering 1 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
23 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
24 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
25 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
26 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
27 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
28 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด Automotive Engineering 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
29 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์ ME 1 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
30 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
31 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ MAE 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
32 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี ME 2 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
33 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก ME 2 W 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
34 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์ ME 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
35 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
36 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
37 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
38 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
39 B6004996 นายอนุชา นครังสุ Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
40 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์ Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
41 B6008697 นายกฤษดา พลศรี Automotive Engineering 2 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
42 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง Automotive Engineering 2 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
43 B6008895 นายพีรวัชร มินตา Automotive Engineering 2 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
44 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี Automotive Engineering 2 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
45 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู Automotive Engineering 2 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
46 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
47 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก Automotive Engineering 2 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
48 B6011857 นายธาดา คำภักดี Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
49 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
50 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
51 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
52 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
53 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ Automotive Engineering 2 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
54 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์ Automotive Engineering 2 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
55 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
56 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร ME 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
57 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง Automotive Engineering 2 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
58 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
59 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง Automotive Engineering 2 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
60 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์ Automotive Engineering 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
61 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
62 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง Automotive Engineering 3 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
63 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
64 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
65 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี ME 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
66 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
67 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
68 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
69 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา Automotive Engineering 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
70 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์ Automotive Engineering 3 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
71 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
72 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู ME 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
73 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
74 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
75 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
76 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
77 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
78 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
79 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
80 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
81 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
82 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
83 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
84 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์ Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
85 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์ Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
86 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
87 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ Automotive Engineering 3 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
88 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
89 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร Automotive Engineering 3 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
90 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 4 W 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
91 B5917723 นายภพกร คชคีรีมาศ ME 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
92 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์ Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
93 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
94 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
95 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
96 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
97 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
98 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
99 B6006457 นายศุภกร มีอยู่ ME 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
100 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์ Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
101 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
102 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
103 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ ME 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
104 B6008055 นายอนุชา พันรักษา Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
105 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ ME 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
106 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
107 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์ ME 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
108 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
109 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
110 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
111 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์ Automotive Engineering 4 10 3 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
112 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
113 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
114 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์ Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
115 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
116 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์ ME 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
117 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
118 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก Automotive Engineering 4 10 1 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
119 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช Automotive Engineering 4 10 0 525401 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ