ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
2 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
3 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
4 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
5 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
6 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
7 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
8 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
9 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
10 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์ EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
11 B6105136 นายปริญญา จาดโห้ CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
12 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์ EE 1 40 1 601112 MUSIC THERAPY
13 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
14 B6106591 นายภูวเดช ดลประทีปต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
15 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
16 B6107215 นายพงศกร ท้วมพุดซา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
17 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
18 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
19 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
20 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
21 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก EE 1 40 1 601112 MUSIC THERAPY
22 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
23 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
24 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
25 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
26 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
27 B6110536 นายอนิวรรต พรหมบุตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
28 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
29 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
30 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
31 B6112530 นายอภิวุฒิ ยงทรัพย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
32 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
33 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
34 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
35 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
36 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์ Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
37 B6115937 นายวรวัชร สุนทรลิ้มศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
38 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม Transportation And Logistics Engineering 1 W 0 601112 MUSIC THERAPY
39 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
40 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
41 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 1 40 1 601112 MUSIC THERAPY
42 B6117801 นายพูนสิน เอกกาญจนกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
43 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
44 B6118945 นางสาวเพียงนภา ไทยดี Civil Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
45 B6119799 นางสาวดุษิตา ฤทธิสนธิ์ MATHEMATICS 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
46 B6119881 นายศฤงคาร ศรีพรหม Chemistry 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
47 B6120900 นางสาวเจนจิรา ธาตุวิสัย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
48 B6120931 นางสาวชุติกาญจน์ นะวะศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
49 B6120993 นางสาวอริสา ป้องกัน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
50 B6121228 นางสาวสิดาพร มูลสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
51 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
52 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
53 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
54 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
55 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
56 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
57 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
58 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
59 B6132613 นายวีรชัช เกษมศรี EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
60 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
61 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
62 B6200114 นายธีรภัทร ดีผักแว่น INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
63 B6200138 นางสาวปิยธิดา ทิพย์โอสถ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
64 B6200169 นายพิสิษฐ์ ไชยวงศ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
65 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
66 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
67 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
68 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
69 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
70 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
71 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
72 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
73 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
74 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
75 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์ CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
76 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
77 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
78 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
79 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
80 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
81 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์ ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
82 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
83 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
84 B6203245 นายวิชัย เสนเดช CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
85 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
86 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
87 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์ CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
88 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
89 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
90 B6204716 นายชาญวิชญ์ สกุลไพศาล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
91 B6204761 นางสาวจุฑามาศ เอกจีน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
92 B6204808 นายธนสิทธิ์ ศรีพฤกษาสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
93 B6204891 นายธรรมธร สุขเจริญ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
94 B6204921 นายธวัชชัย เอี้ยงจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
95 B6204969 นางสาวณัฐนพิน วงสว่าง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
96 B6204976 นางสาววีรดา นันทเขตต์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
97 B6205041 นายธีธัช โดมขุนทด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
98 B6205126 นางสาวชยุดา ศรีวงษา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
99 B6205133 นางสาวภัทรวรัญชน์ แสนเวียง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
100 B6205140 นางสาวชัญญพัชร์ มนตรี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
101 B6205171 นายภาคิณ ดรุณดำรงกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
102 B6205232 นายพีรพัฒน์ เก้าซุ่น INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
103 B6206185 นางสาวมาริษา สวนหนองปลิง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
104 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
105 B6206239 นายนราวิชญ์ บัวศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
106 B6206338 นางสาวผกามาส เสวโก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
107 B6206369 นายภคิน ธรรมเส็ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
108 B6206413 นางสาวปรัญญา จ่าชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
109 B6206512 นายสิรวิชญ์ พรมดอน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
110 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
111 B6206666 นางสาวอารียา กล้าหาญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
112 B6206673 นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
113 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
114 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
115 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
116 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
117 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
118 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
119 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
120 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
121 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
122 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
123 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
124 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
125 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
126 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
127 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
128 B6208356 นายมงคล พยุยงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
129 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
130 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
131 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
132 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
133 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
134 B6209391 นายศิวกร สิงหบำรุง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
135 B6209414 นายพีระพันธ์ บรรจง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
136 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
137 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
138 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
139 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
140 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
141 B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
142 B6210717 นางสาวธนาพร เจริญสุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
143 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
144 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
145 B6212278 นายธนพล คำจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
146 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
147 B6212339 นายฐนปกร ลำใย Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
148 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
149 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
150 B6212476 นางสาวสุรีย์รัตน์ ตัชธนานุสรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
151 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
152 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
153 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
154 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
155 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
156 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์ CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
157 B6213565 นายปริญญา พลเสนา ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
158 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
159 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
160 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
161 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
162 B6213862 นางสาวสุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
163 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
164 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
165 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
166 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
167 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
168 B6214388 นายศรราม คงสัตรา ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
169 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
170 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
171 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
172 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
173 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
174 B6214944 นายธนากร เจนชัย CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
175 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
176 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
177 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
178 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
179 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
180 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
181 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์ PE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
182 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
183 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
184 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
185 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
186 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
187 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
188 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
189 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
190 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
191 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
192 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์ ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
193 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
194 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
195 B6216665 นางสาวอคิรา แสนมีมา Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
196 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
197 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
198 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
199 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
200 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
201 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
202 B6217846 นายสุรเชษฐ์ เจนจิตร์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
203 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
204 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
205 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
206 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
207 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
208 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์ ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
209 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
210 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
211 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
212 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
213 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
214 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
215 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์ CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
216 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
217 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
218 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
219 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
220 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
221 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
222 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
223 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
224 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
225 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
226 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
227 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
228 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์ Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
229 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
230 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
231 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
232 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
233 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
234 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
235 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
236 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
237 B6220792 นายอชิระ ศิริวงษ์ Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
238 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์ CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
239 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
240 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
241 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
242 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
243 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
244 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
245 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
246 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
247 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
248 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
249 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
250 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์ ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
251 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
252 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
253 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
254 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
255 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
256 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
257 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
258 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
259 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
260 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
261 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
262 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
263 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
264 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
265 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
266 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
267 B6224745 นายปฐวี โทศรี ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
268 B6224981 นายโฆษิต คำมูล EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
269 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
270 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
271 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
272 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
273 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
274 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
275 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
276 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
277 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
278 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
279 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
280 B6225834 นายศราวุธ สุยะ ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
281 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
282 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
283 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
284 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
285 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
286 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
287 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
288 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
289 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย PE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
290 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
291 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
292 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
293 B6227678 นายนครินทร์ บางทราย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
294 B6227814 นายธนพล พะนิรัมย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
295 B6227821 นายศิวกร แก้วปราณีต INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
296 B6227845 นางสาวประภัศษร ถนอมพลกรัง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
297 B6227869 นายกิตตินัทธิ์ สันทัด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
298 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
299 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
300 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
301 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
302 B6230272 นายรัชกร มายูร CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
303 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
304 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
305 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์ ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
306 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
307 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
308 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
309 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
310 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
311 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
312 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
313 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
314 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
315 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
316 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
317 B6231613 นางสาวพรทิพย์ แสงนาค MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
318 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
319 B6231699 นายนพวิชญ์ ภิงคะสาร INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
320 B6231743 นายจิรภัทร ศรียุยงค์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
321 B6231767 นายวันเสด็จ สายทิพย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
322 B6231774 นายปฏิภาณ พรหมรักษ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
323 B6231934 นายนพปฏล สิงห์ยอย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
324 B6231941 นายสัณฐิติ กอบกระโทก INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
325 B6231965 นายทัพพสาร วิศรุตวาณิชย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
326 B6232023 นายธันยพงศ์ อั้นเต้ง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
327 B6232054 นายพีรพัฒน์ สินขุนทด INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
328 B6232139 นายจิรโชติ ปุลาสะกา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
329 B6232177 นางสาวณัฐชินี สีสังชุม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
330 B6232184 นายชาญชล คะเชนชาติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
331 B6232207 นางสาวสุรัสวดี โคตุธา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
332 B6232238 นางสาวอดิศา ศรีปัญหา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
333 B6232252 นางสาวฐานะมาศ พงศ์เพิ่มเพชร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
334 B6232276 นางสาวพราวแพรวา เคลื่อนกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
335 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
336 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
337 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
338 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
339 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
340 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์ Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
341 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
342 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
343 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
344 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
345 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
346 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
347 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
348 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
349 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
350 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
351 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
352 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
353 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
354 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
355 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
356 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร PRECISION ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
357 B6300135 นายณัฐวุฒิ คำพินิจ Polymer Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
358 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล Polymer Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
359 B6302184 นายสันติภาพ พรมไพร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
360 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
361 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
362 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
363 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
364 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
365 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
366 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
367 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
368 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
369 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
370 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
371 B6309916 นางสาวชริตา แสงสุกวาว EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
372 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
373 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
374 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
375 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
376 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
377 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
378 B6313456 นางสาวริณนิภา บุญจันทร์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
379 B6313524 นางสาวกานต์มณี ระหาญนอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
380 B6314989 นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
381 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
382 B6315436 นางสาวเณศรา ธรรมนิตย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
383 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
384 B6315528 นายสหพัฒน์ อุทุมพิรัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
385 B6315573 นางสาวมาณียา ยุพดี Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
386 B6315580 นางสาวพัชรภีร์ ปนตะคุ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
387 B6315719 นางสาววันทนี อรุณเจริญฉาย Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
388 B6316082 นายปรวิทย์ ผลรับ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 W 0 601112 MUSIC THERAPY
389 B6316174 นายจตุโชติ แก้วคงธรรม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
390 B6316181 นายณัฐนันท์ สังฆะคาม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
391 B6316198 นายนนทฤทธิ์ เดชาสิทธิ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
392 B6316211 นายภัทรพล โพศิริ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
393 B6316266 นายสิรวิชญ์ สวัสดี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
394 B6316280 นายณัฐพงษ์ จะตุนาม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
395 B6316341 นายกรวิชญ์ ตลับนาค CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
396 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
397 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
398 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
399 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
400 B6319939 นางสาวธิติมา ศุภรตรีทิเพศ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
401 B6320942 นายศุภวิชญ์ จะดี Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
402 B6320997 นายธนกร ธนูการ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
403 B6321017 นายธิติทัพพ์ ชูพลกรัง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
404 B6321178 นายอภิชน กิตติเมธาวงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
405 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
406 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง PRECISION ENGINEERING 1 W 0 601112 MUSIC THERAPY
407 B6322618 นางสาวเจนจิรา พลประจักษ์ Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
408 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
409 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
410 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY