ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ CME 1 0 601112 MUSIC THERAPY
2 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ CME 1 1 601112 MUSIC THERAPY
3 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี CERAMIC ENGINEERING 1 1 601112 MUSIC THERAPY
4 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด ChemE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
5 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
6 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 601112 MUSIC THERAPY
7 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์ CPE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
8 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช Mechatronics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
9 B6102470 นางสาวพิชญาภา วงษ์พันธ์ Mechatronics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
10 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย Automotive Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
11 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน ChemE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
12 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง ChemE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
13 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา Automotive Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
14 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
15 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์ Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
16 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
17 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์ ME 1 0 601112 MUSIC THERAPY
18 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์ PE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
19 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน Geological Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
20 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
21 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
22 B6105976 นางสาววนิดา ชิขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
23 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล PE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
24 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย PE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
25 B6108557 นายรัฐศักดิ์ เนานนท์ Transportation And Logistics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
26 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก Electronic Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
27 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
28 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์ Geological Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
29 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
30 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี ME 1 0 601112 MUSIC THERAPY
31 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา Geological Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
32 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา EE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
33 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ Geological Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
34 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง Automotive Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
35 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ ChemE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
36 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
37 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง ChemE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
38 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร Geological Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
39 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
40 B6113865 นายจักรี วังหอม ChemE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
41 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น ChemE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
42 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ Geological Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
43 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
44 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์ PE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
45 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ Automotive Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
46 B6115876 นายคณพศ สุทธิ CERAMIC ENGINEERING 1 1 601112 MUSIC THERAPY
47 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม Transportation And Logistics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
48 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน Agricultural and Food Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
49 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
50 B6118983 นายวิรัตน์ บุญไทย Mechanical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
51 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
52 B6120955 นางสาวเอื้อมพร แนวจำปา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
53 B6121068 นางสาวกมลพรรณ พลอยหมื่นไวย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
54 B6121082 นายทินภัทร พิพัฒน์สัจจา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
55 B6121419 นางสาวกัญญาพัชร สรสนิธ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
56 B6121532 นางสาวกนกพร เหล่านายอ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
57 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
58 B6122263 นางสาวณัฐฐินันท์ มีศิลป์ INFORMATION SCIENCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
59 B6122331 นางสาวกัญยาณี เทศผ่อง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
60 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง INFORMATION SCIENCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
61 B6122799 นายกฤษณะ มุ่งลือ INFORMATION SCIENCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
62 B6123161 นางสาวภัทร์ชญา จุลรัษเฐียร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
63 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 601112 MUSIC THERAPY
64 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 601112 MUSIC THERAPY
65 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 601112 MUSIC THERAPY
66 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 601112 MUSIC THERAPY
67 B6126131 นางสาวสุณิสา มนัสสิลา Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 0 601112 MUSIC THERAPY
68 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย ChemE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
69 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์ ChemE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
70 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี ChemE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
71 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ ChemE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
72 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
73 B6131623 นายปฐวี เศษไธสง Transportation And Logistics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
74 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที ChemE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
75 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร PE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
76 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
77 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 601112 MUSIC THERAPY
78 B6134389 นางสาวกรรณลลิล บาดกระโทก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
79 B6134716 นางสาวกัญญาภัค เหลืองพิกุลทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 601112 MUSIC THERAPY
80 B6136635 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์ Transportation And Logistics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
81 B6200244 นางสาวกัลย์ชิสา ตั้งจิตศิริชัย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
82 B6200268 นางสาวสุนิสา อ่อนศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
83 B6200275 นางสาวสุดา นิยมชอบ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
84 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 601112 MUSIC THERAPY
85 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 1 601112 MUSIC THERAPY
86 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 601112 MUSIC THERAPY
87 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน CPE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
88 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
89 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ ME 1 1 601112 MUSIC THERAPY
90 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย ChemE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
91 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
92 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่ Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
93 B6201388 นายธนากร ศรวิไล Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
94 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
95 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน Automotive Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
96 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย ChemE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
97 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
98 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา CERAMIC ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
99 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
100 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข ChemE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
101 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา Transportation And Logistics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
102 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
103 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์ Transportation And Logistics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
104 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
105 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
106 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ CPE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
107 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
108 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู TCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
109 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์ Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
110 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด TCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
111 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
112 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน ME 1 1 601112 MUSIC THERAPY
113 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
114 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
115 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู TCE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
116 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย Mechatronics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
117 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา Mechatronics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
118 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน Mechatronics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
119 B6204303 นางสาวจิดาภา สุสูงเนิน SPORTS SCIENCE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
120 B6204334 นางสาวมุธิตรา กุลนอก SPORTS SCIENCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
121 B6204358 นางสาวรักษา ประดิษฐ์แท่น SPORTS SCIENCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
122 B6204457 นางสาวอทิติยา อยู่ยัง SPORTS SCIENCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
123 B6204464 นางสาวณัฏฐณิชา ติธรรม SPORTS SCIENCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
124 B6204488 นางสาวจุฑานพ วิละรัตน์ SPORTS SCIENCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
125 B6204525 นายเนติภัทร ยิ้มประดิษฐ์ SPORTS SCIENCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
126 B6204594 นายนภสินธุ์ มูลจนะบาตร์ SPORTS SCIENCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
127 B6204747 นางสาวศศิธร แสงนารายณ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 1 601112 MUSIC THERAPY
128 B6204822 นายอมฤทธิ์ บุ้งทอง INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
129 B6205119 นางสาวอารดา สุวรรณศิโรจน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
130 B6205256 นางสาวปิยะรัตน์ บัวบาล INFORMATION SCIENCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
131 B6205263 นางสาวหทัยรัตน์ ขาวกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
132 B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
133 B6205300 นางสาวภิรัญญา สุขสวัสดิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
134 B6205317 นางสาวนาตยา ซามงค์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
135 B6205331 นางสาวรัสรินทร์ กุลธนานพกร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 601112 MUSIC THERAPY
136 B6205416 นางสาวจันทร์ทิพย์ ดวงคำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
137 B6205423 นางสาวพรรณอำไพ ธรรมาวัฒน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
138 B6205508 นางสาววิภวานี อิ่มดำ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
139 B6205539 นางสาวสุรีพร คงทอง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 601112 MUSIC THERAPY
140 B6205799 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรายทอง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
141 B6205829 นางสาวพัชราภา พรไธสง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
142 B6205843 นางสาวจีรนันท์ โฮ่จันทึก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
143 B6205874 นางสาวทิดาภา เทพไพรสนต์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
144 B6205942 นางสาววรรณษา เทินทองหลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
145 B6205966 นางสาวฐานิกา ไชยยอด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
146 B6206000 นายสหัสวรรษ สร้อยพิมาย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
147 B6206017 นางสาววชิรา เชื้อปาศักดิ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
148 B6206024 นางสาวธันยพร วรรณศิลป์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 601112 MUSIC THERAPY
149 B6206048 นางสาวจันทิมา พึ่งสุข MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
150 B6206086 นางสาวสุดาพร การฟุ้ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
151 B6206109 นางสาวนภสร ศรีนาค MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
152 B6206680 นางสาวสุชานันท์ พุทธเจริญผล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 601112 MUSIC THERAPY
153 B6206901 นางสาวนริศรา เหิมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 601112 MUSIC THERAPY
154 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 601112 MUSIC THERAPY
155 B6206987 นางสาวสุมิติตา ปันดอย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 601112 MUSIC THERAPY
156 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 1 601112 MUSIC THERAPY
157 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 601112 MUSIC THERAPY
158 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 1 601112 MUSIC THERAPY
159 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 601112 MUSIC THERAPY
160 B6207373 นางสาวองค์ชนิตา ทองโคตร FOOD TECHNOLOGY 1 0 601112 MUSIC THERAPY
161 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
162 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
163 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส Agricultural and Food Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
164 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์ TCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
165 B6209384 นางสาวณัฐธิดา สารบัน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
166 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
167 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
168 B6209575 นายสิทธินันท์ จันทมล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
169 B6209582 นายธีรวุฒิ เข็มลา Agricultural and Food Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
170 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
171 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์ EE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
172 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์ EE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
173 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 601112 MUSIC THERAPY
174 B6210922 นางสาวทัฬห์กมล อินทเกตุ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
175 B6210939 นายพงษ์ธนวัฒน์ รุจีธีรกุล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
176 B6211912 นายธีระวุฒิ สังวาลย์รัมย์ Mechatronics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
177 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ TCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
178 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
179 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย TCE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
180 B6213589 นายณัฐนนท์ ฉลองกิตติศักดิ์ Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
181 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์ TCE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
182 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
183 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
184 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย ME 1 0 601112 MUSIC THERAPY
185 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
186 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
187 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์ Automotive Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
188 B6214173 นายชโยดม เฮฮา CPE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
189 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย Automotive Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
190 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า Automotive Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
191 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
192 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
193 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง EE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
194 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 601112 MUSIC THERAPY
195 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร EE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
196 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
197 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค CE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
198 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
199 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ TCE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
200 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
201 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
202 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
203 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
204 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด ME 1 0 601112 MUSIC THERAPY
205 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
206 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
207 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข CPE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
208 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
209 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ ME 1 0 601112 MUSIC THERAPY
210 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
211 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์ EE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
212 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์ Automotive Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
213 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
214 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
215 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
216 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง TCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
217 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
218 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
219 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
220 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์ Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
221 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
222 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์ Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
223 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
224 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี ChemE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
225 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง TCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
226 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์ EE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
227 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 601112 MUSIC THERAPY
228 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี ME 1 1 601112 MUSIC THERAPY
229 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
230 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ Agricultural and Food Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
231 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง ME 1 0 601112 MUSIC THERAPY
232 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
233 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
234 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
235 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
236 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล CPE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
237 B6219871 นางสาวขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
238 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์ Automotive Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
239 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี TCE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
240 B6220112 นายลิฮัว สุก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
241 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
242 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
243 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร EE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
244 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ Automotive Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
245 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล Automotive Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
246 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ Environmental Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
247 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 601112 MUSIC THERAPY
248 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
249 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว EE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
250 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
251 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
252 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
253 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
254 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี ME 1 0 601112 MUSIC THERAPY
255 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
256 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
257 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
258 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่ Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
259 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
260 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ ChemE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
261 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
262 B6221522 นายกฤษณ คชราช AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 601112 MUSIC THERAPY
263 B6221690 นายภาณุ อุตะโว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
264 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์ Agricultural and Food Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
265 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
266 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ Agricultural and Food Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
267 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
268 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
269 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 601112 MUSIC THERAPY
270 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
271 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
272 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ CPE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
273 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี CPE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
274 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
275 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
276 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
277 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
278 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
279 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์ TCE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
280 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
281 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
282 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์ EE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
283 B6224097 นายเอกพล สนสี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
284 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์ Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
285 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์ TCE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
286 B6224233 นายจักริน ชัยวรรณ์ Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
287 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร TCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
288 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล CPE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
289 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง ChemE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
290 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
291 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
292 B6224974 นายพีช คอกพิมาย Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
293 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว ChemE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
294 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ Automotive Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
295 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์ Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
296 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย Environmental Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
297 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน Automotive Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
298 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์ Automotive Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
299 B6225698 นางสาวชุติกาญจน์ สุขนอก ChemE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
300 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ CERAMIC ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
301 B6226220 นางสาวทักษพร ปอยมะเริง Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
302 B6226251 นายเกริกเกียรติ จันเทศ Environmental Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
303 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์ Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
304 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์ Agricultural and Food Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
305 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก ChemE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
306 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์ TCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
307 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
308 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
309 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
310 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา Automotive Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
311 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 601112 MUSIC THERAPY
312 B6227647 นางสาวธนาภา พลเยี่ยม INFORMATION SCIENCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
313 B6227746 นางสาวอภิญญา เพ็ญริยะ INFORMATION SCIENCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
314 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา Mechatronics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
315 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
316 B6230463 นางสาวญาณภัทร โยวะ Transportation And Logistics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
317 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
318 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์ Metallurgical Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
319 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน Automotive Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
320 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 601112 MUSIC THERAPY
321 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 601112 MUSIC THERAPY
322 B6231484 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพลิงสงเคราะห์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
323 B6231651 นายพุทธิพงษ์ เบ้ามงคล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 601112 MUSIC THERAPY
324 B6232894 นางสาวพรนัชชา เพชรศรีกอง BIOLOGY 1 0 601112 MUSIC THERAPY
325 B6232900 นางสาวธีราพร เวียงนนท์ BIOLOGY 1 0 601112 MUSIC THERAPY
326 B6232917 นางสาวณัฐกานต์ กองเกาะ Chemistry 1 0 601112 MUSIC THERAPY
327 B6232948 นางสาวกัญญพัชร กลิ่นศรีสุข BIOLOGY 1 0 601112 MUSIC THERAPY
328 B6232955 นางสาวกรกนก พาขุนทด Chemistry 1 0 601112 MUSIC THERAPY
329 B6233020 นางสาวชรินรัตน์ ชาติสง่า SPORTS SCIENCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
330 B6233754 นายนัสรี ดือราแม Mechatronics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
331 B6233846 นางสาวปิยวรรณ วิระพรสวรรค์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
332 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู Mechatronics Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
333 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
334 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี EE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
335 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ CPE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
336 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล Automotive Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
337 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล EE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
338 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ EE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
339 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ CERAMIC ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
340 B6237226 นายธนพล ระลึก PRECISION ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
341 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ PRECISION ENGINEERING 1 1 601112 MUSIC THERAPY
342 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
343 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา CERAMIC ENGINEERING 1 1 601112 MUSIC THERAPY
344 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร PE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
345 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
346 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
347 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์ TCE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
348 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข Electronic Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
349 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง Agricultural and Food Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
350 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 601112 MUSIC THERAPY
351 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์ PRECISION ENGINEERING 1 1 601112 MUSIC THERAPY
352 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
353 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์ Environmental Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
354 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี Environmental Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
355 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 601112 MUSIC THERAPY
356 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ EE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
357 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
358 B6301880 นางสาวชญาดา บำรุงไทย DOCTOR OF MEDICINE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
359 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
360 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 601112 MUSIC THERAPY
361 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์ ChemE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
362 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
363 B6303464 นางสาวเพชรมณี สีเหลือง IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
364 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์ Automotive Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
365 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์ Electronic Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
366 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์ IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
367 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
368 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
369 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน Environmental Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
370 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ Electronic Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
371 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร Environmental Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
372 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี Environmental Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
373 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์ IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
374 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย Metallurgical Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
375 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร IE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
376 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์ IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
377 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
378 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว Geological Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
379 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช IE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
380 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก Environmental Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
381 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก IE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
382 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
383 B6305796 นายปฏิเวธ ศรีทอน Environmental Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
384 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
385 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง Geological Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
386 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
387 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์ IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
388 B6306038 นายอิศร เศษกลาง Environmental Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
389 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
390 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน Electronic Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
391 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์ ChemE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
392 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา Environmental Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
393 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้ IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
394 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา Environmental Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
395 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
396 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
397 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ Environmental Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
398 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข Environmental Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
399 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
400 B6307684 นางสาวมิรันตรี บุตรทองดี Environmental Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
401 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว IE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
402 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
403 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
404 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้ IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
405 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา Environmental Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
406 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ PE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
407 B6308452 นายรัชชานนท์ จิตถา IE 1 0 601112 MUSIC THERAPY
408 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ Environmental Engineering 1 1 601112 MUSIC THERAPY
409 B6309169 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
410 B6309183 นายสืบสกุล ณรงค์ศักดิ์ IE 1 1 601112 MUSIC THERAPY
411 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า CERAMIC ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY
412 B6309503 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย Agricultural and Food Engineering 1 0 601112 MUSIC THERAPY
413 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก CERAMIC ENGINEERING 1 0 601112 MUSIC THERAPY