ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5854110 นางสาวนภิสา โกยทา FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
2 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
3 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ Geological Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
4 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี Geological Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
5 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
6 B6007591 นางสาวรวิสรา เจียมมะเริง Transportation And Logistics Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
7 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์ Transportation And Logistics Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
8 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์ Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
9 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
10 B6011949 นายนันทวัฒน์ โกษาจันทร์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
11 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด Automotive Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
12 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
13 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
14 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
15 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์ Geological Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
16 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
17 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
18 B6070892 นายเตชินท์ วิวัฒน์นิธิภาส INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
19 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
20 B6101725 นายเจตภาณุ เมืองมูล Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
21 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
22 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
23 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
24 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
25 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
26 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
27 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
28 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
29 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
30 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
31 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
32 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
33 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
34 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
35 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
36 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
37 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
38 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
39 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
40 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
41 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
42 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
43 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
44 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
45 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
46 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
47 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์ CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
48 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
49 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
50 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
51 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
52 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
53 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
54 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์ CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
55 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
56 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
57 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
58 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
59 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
60 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
61 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
62 B6111281 นายชิษณดิศ พุ่มแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
63 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
64 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
65 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
66 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
67 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
68 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
69 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
70 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
71 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
72 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
73 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
74 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
75 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
76 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
77 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
78 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
79 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
80 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน IE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
81 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
82 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
83 B6116699 นายธนกร หงษา Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
84 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
85 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
86 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
87 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
88 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร IE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
89 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
90 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
91 B6118488 นายณัฐกันต์ จันทรกานตานนท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
92 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
93 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
94 B6118761 นางสาวปิยะธิดา แก่นก่อ Civil Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
95 B6118815 นางสาวอมรรัตน์ กำเนิดคำ Mechanical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
96 B6119010 นายอินทนนท์ ปริญญวัฒน์ Mechanical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
97 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
98 B6119157 นายภูผา วนภู Mechanical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
99 B6119201 นายธนวุธร สุ่มติ๊บ Mechanical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
100 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
101 B6119294 นางสาวกมลวรรณ กองโฮม MATHEMATICS 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
102 B6119386 นางสาวธวัลยา คำทอง BIOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
103 B6119454 นางสาวเจณิส เจียวิทยนันท์ Chemistry 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
104 B6119461 นายรชฏ ใจกล้า Chemistry 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
105 B6119645 นางสาวศศิวิมล ฝาสันเทียะ Chemistry 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
106 B6119744 นางสาวกัญญาณัฐ มากสูงเนิน MATHEMATICS 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
107 B6119768 นางสาวอาฑิตยา ยศจำรัส Chemistry 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
108 B6119836 นางสาวชัญญาณัฐ วงษ์ชวลิตกุล Chemistry 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
109 B6119904 นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์ MATHEMATICS 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
110 B6119980 นายภูรินทร์ สุรโชติมงคล Chemistry 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
111 B6120023 นางสาวธิดา อุ่นใจดี Chemistry 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
112 B6120030 นางสาวชลิดา อุปัญญ์ Chemistry 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
113 B6120412 นายสรสิช ทองเจริญ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
114 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
115 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
116 B6121044 นายเถลิงศักดิ์ พรหมรักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
117 B6121495 นางสาวพานิตา สุรินธาทิพย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
118 B6121723 นายณัฐพงษ์ พานแก้ว INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
119 B6121822 นายภัทรพงศ์ สุวรรณทา INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
120 B6121877 นางสาวพิชญสุดา ชุลีวรรณ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
121 B6121884 นายธนัท เตชะวณิช INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
122 B6121891 นางสาวสิวาลัย บุรวัฒน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
123 B6121983 นายอริสรา อุ้มสิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
124 B6122188 นายชยุต อินทรพาณิชย์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
125 B6122652 นายทศพล อิฐรัตน์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
126 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
127 B6123017 นางสาวชาลิสา คุณประสพ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
128 B6123277 นางสาวดวงฤดี ฤทธิ์ดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
129 B6123321 นางสาวสโรชา ถมกิ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
130 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
131 B6123888 นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
132 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
133 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
134 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
135 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
136 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
137 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
138 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
139 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
140 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
141 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
142 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
143 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
144 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
145 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
146 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
147 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
148 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
149 B6130466 นายโสปัญญา ยิม Civil Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
150 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
151 B6130657 นายทรงวุฒิ อำขำ Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
152 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
153 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
154 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
155 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
156 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
157 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
158 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
159 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ PE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
160 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
161 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
162 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
163 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
164 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
165 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
166 B6134020 นายธรรมรัตน์ ทรงดอน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
167 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
168 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
169 B6135614 นายนัฐวุฒิ พิเดช Mechanical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
170 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
171 B6136468 นายกฤตพจน์ บุษมงคล Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
172 B6137106 นางสาวกัญญารัตน์ แงดสันเทียะ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
173 B6137960 นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
174 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์ Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
175 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
176 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
177 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
178 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
179 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์ ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
180 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
181 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
182 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
183 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
184 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
185 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
186 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
187 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
188 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
189 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
190 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
191 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
192 B6203184 นายกฤตพร คมขำ CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
193 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์ Mechanical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
194 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
195 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
196 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
197 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
198 B6207717 นางสาวธรรษภรณ์ สมมะเริง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
199 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
200 B6208608 นายสรวิศ คำนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
201 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
202 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
203 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
204 B6209117 นางสาวปาริชาต เนาวฤทธิ์ Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
205 B6209254 นายทิวากร สานุสุข Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
206 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
207 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
208 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ Civil Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
209 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ Civil Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
210 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ Civil Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
211 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์ Civil Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
212 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม PE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
213 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
214 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
215 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
216 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา PE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
217 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
218 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
219 B6210243 นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์ Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
220 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
221 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
222 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
223 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
224 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
225 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
226 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
227 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
228 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
229 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
230 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
231 B6211844 นายคณุตม์ การุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
232 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
233 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
234 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
235 B6212117 นายปัณณุทัต เจริญขำ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
236 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
237 B6212247 นายภูมิวนัส บุญเรือง Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
238 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
239 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
240 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
241 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
242 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
243 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
244 B6213633 นางสาวภูมิรวี อักษรครบุรี Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
245 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
246 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
247 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
248 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
249 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
250 B6214142 นางสาวจิตรานุช โสดากูล Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
251 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
252 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
253 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
254 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์ Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
255 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
256 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์ ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
257 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
258 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
259 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
260 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
261 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
262 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
263 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
264 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
265 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
266 B6214937 นายณัฐพล หิรัญอดุลวิทย์ Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
267 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
268 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
269 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
270 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
271 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
272 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
273 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
274 B6215408 นายวรชัย เตโช PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
275 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
276 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์ Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
277 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
278 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
279 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
280 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์ PE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
281 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
282 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
283 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
284 B6216566 นางสาวภาวิตา เปาะวัน Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
285 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
286 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง ChemE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
287 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
288 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
289 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
290 B6216962 นายวรพล เด่นดวง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
291 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
292 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
293 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
294 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
295 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
296 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
297 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
298 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
299 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
300 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
301 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
302 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
303 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
304 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
305 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
306 B6219079 นางสาวนิภาดา โยมโคต ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
307 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
308 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
309 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์ TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
310 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
311 B6219406 นางสาวรุ่งนภา ปานสาลี Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
312 B6219420 นายภควัฒน์ บุญใหญ่ Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
313 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
314 B6219567 นายภณ บุญทน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
315 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
316 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
317 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
318 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
319 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
320 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
321 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
322 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
323 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์ Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
324 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
325 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
326 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
327 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
328 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
329 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
330 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
331 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
332 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
333 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
334 B6221966 นายสุริยา โสภณ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
335 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์ Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
336 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
337 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
338 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
339 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
340 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
341 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
342 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
343 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
344 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
345 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
346 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
347 B6223380 นายรชต สง่าเมือง Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
348 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
349 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
350 B6223571 นางสาวนุชนาท กองทรัพย์ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
351 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
352 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์ Civil Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
353 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
354 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
355 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
356 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
357 B6224073 นางสาวสิริยากร ซาตัน Geological Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
358 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
359 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
360 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
361 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
362 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
363 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
364 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
365 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
366 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
367 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
368 B6225162 นายนที รักสุทธี TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
369 B6225223 นายประชา จินดาหอม Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
370 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
371 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง PE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
372 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
373 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
374 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์ Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
375 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
376 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
377 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
378 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
379 B6226183 นายธนดล จำเริญดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
380 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
381 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
382 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
383 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์ IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
384 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
385 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
386 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
387 B6226886 นางสาวนลินี สีสา PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
388 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
389 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
390 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
391 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
392 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
393 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
394 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
395 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
396 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
397 B6229849 นายจตุภูมิ สอดสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
398 B6229856 นายปัณณวิชญ์ โคตรมงคล CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
399 B6229863 นายภคพงษ์ ร่องแซง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
400 B6229870 นายภูนวพล ศรีรินทร์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
401 B6229887 นายปดิยุทธ ช่อมะลิ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
402 B6229900 นายจตุพล หาญสงคราม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
403 B6229924 นายฌานวัฒน์ แคนคันรัมย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
404 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์ Mechanical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
405 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน Civil Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
406 B6230081 นางสาวณัฐวรา ชาริดา MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
407 B6230111 นางสาวเกศกนก เฉียบตระกูล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
408 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด Environmental Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
409 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
410 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY