ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
2 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
3 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
4 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร Geological Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
5 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
6 B5951291 นายอัฌชา เอื้อวงศ์วัฒนา FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
7 B5951390 นายจิรายุ นากวิกรัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
8 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง ChemE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
9 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
10 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
11 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง ChemE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
12 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
13 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
14 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์ Geological Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
15 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
16 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 40 1 601112 MUSIC THERAPY
17 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
18 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
19 B6004217 นางสาวกนกวรรณ ขันประกอบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
20 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง IE 1 40 1 601112 MUSIC THERAPY
21 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์ CPE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
22 B6005412 นายปุริม พลมณี IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
23 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
24 B6005818 นายชยากร พิลึกนา CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
25 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
26 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี Metallurgical Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
27 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
28 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
29 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา Automotive Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
30 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
31 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ ME 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
32 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
33 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
34 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
35 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
36 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
37 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี Automotive Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
38 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
39 B6011413 นางสาวอนงวรรณ แก้วจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
40 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
41 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ Automotive Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
42 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
43 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
44 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
45 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
46 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
47 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
48 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี TCE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
49 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
50 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
51 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ TCE 1 40 1 601112 MUSIC THERAPY
52 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
53 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า Metallurgical Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
54 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ Automotive Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
55 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
56 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
57 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
58 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
59 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา ME 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
60 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
61 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์ ME 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
62 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
63 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก Geological Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
64 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ CE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
65 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
66 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
67 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
68 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์ IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
69 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ Geological Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
70 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์ CE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
71 B6020750 นายปทิตตา เกิดโอภาศ IE 1 W 0 601112 MUSIC THERAPY
72 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
73 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ CE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
74 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
75 B6023805 นายธนพล พรประสิทธิ์ Mechanical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
76 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
77 B6024963 นางสาวเปรมมิกา ขันทอง IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
78 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
79 B6025861 นายสุธินันท์ วังท้าว IE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
80 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
81 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ EE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
82 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช Metallurgical Engineering 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
83 B6050030 นางสาวรักษปวีณ์ ประเสริฐมานะกิจ FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
84 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
85 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
86 B6050542 นางสาวศิริลักษณ์ ปลั่งกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
87 B6050580 นางสาวฝนดาว สุวรรณเก FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
88 B6050627 นางสาวนันตชา การะเนตร์ FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
89 B6050696 นางสาวภัคจิรา อยู่นา FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
90 B6050719 นางสาวชญานิษฐ์ จรศรชัย FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
91 B6050825 นางสาวกัลยรัตน์ ลามสระน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
92 B6050870 นางสาวพรลภัส ดวงไสย FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
93 B6050917 นางสาวเมทวีพร เกษมสำราญ FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
94 B6050948 นางสาวนิรมล มณีศรี FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
95 B6050979 นางสาวสิรินทร์ อาญาเมือง FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
96 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
97 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
98 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
99 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
100 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
101 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
102 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
103 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
104 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
105 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
106 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
107 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
108 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
109 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
110 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
111 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
112 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
113 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
114 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
115 B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
116 B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
117 B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
118 B6070014 นางสาวแก้วรัตนา พรหมพันธ์ใจ INFORMATION SCIENCE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
119 B6070137 นายชนม์ชนก พิมพ์จันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
120 B6070335 นางสาวอริษา เพียรสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
121 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
122 B6071318 นางสาวปาริชาติ อัจฉรารักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
123 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
124 B6071363 นางสาวขวัญจิรา ศรีอินต๊ะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
125 B6071370 นางสาวเกศรินทร์ แสนเสนาะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
126 B6071387 นางสาวทิพปภา อินทะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
127 B6071400 นางสาวลดามณี สอนกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
128 B6071448 นางสาวณชาภา วงษ์วรรณ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
129 B6071561 นางสาวณัฐรินีย์ ยศฉิมพลี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
130 B6071608 นางสาวณัฐธิดา แก่นสันเทียะ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
131 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
132 B6071684 นางสาวภัทราวดี ศรีไชโย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
133 B6071707 นางสาวทัศนีย์ ขวาธิจักร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
134 B6071769 นายชนินทร์ บุญมา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
135 B6071776 นายจิรายุทธ อนุรักษ์ธาดากุล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
136 B6071783 นางสาวชญานิน เจนจิต MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
137 B6071806 นางสาวจุรีภรณ์ ชาวไร่เงิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
138 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
139 B6071851 นางสาวณัฐฑิกา สุวรรณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
140 B6071950 นางสาวจันทรารัตน์ ม่วงมูล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
141 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
142 B6072018 นางสาวภาวินี คำโสภา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
143 B6072087 นางสาวเจนจิรา ปลั่งกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
144 B6072094 นางสาวลลิตา หมอกโคกสูง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
145 B6072117 นางสาวณธรีย์ ยอดพยุง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
146 B6072124 นางสาวเสาวรักษ์ วรรณโชติ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
147 B6072131 นางสาวรัตน์ดา นอสูงเนิน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
148 B6072148 นางสาวพัชรี รินแสง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
149 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
150 B6072285 นางสาววริศรา เสร็จสวัสดิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
151 B6072315 นางสาวกมลรัตน์ มีสบาย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
152 B6072476 นางสาวจิราวรรณ ปูนกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
153 B6072490 นายณัชพล โจ้พิมาย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
154 B6072551 นางสาวปภัสรา อภิสุเมธานนท์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
155 B6072568 นางสาวกิตติมา สำราญ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
156 B6072582 นางสาวจุรีรัตน์ จอมคำสิงห์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
157 B6072629 นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
158 B6072650 นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบผล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
159 B6072674 นางสาวบวรรัตน์ เขียววิจิตร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
160 B6072681 นางสาวมินตรา จันทร์หอมกุล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
161 B6072711 นายชุติมัญช์ ซุ้นเจริญ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
162 B6072797 นางสาวสิริปราง ดั่นกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
163 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
164 B6072889 นายศิวัช อ่อนเกิด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
165 B6072902 นางสาวปนัดดา เหล็กพล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
166 B6072919 นางสาวเสาวณีย์ รอบรู้ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
167 B6072933 นางสาวจารุวรรณ บัวผัน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
168 B6072940 นางสาวชลณิชา มานะธุระ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
169 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
170 B6073015 นางสาวมัชฌิมา หอกกิ่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
171 B6073060 นางสาวสุดารัตน์ สมลี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
172 B6073077 นางสาวจันทร์แก้ว สอนสำโรง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
173 B6073084 นางสาวสโรชา กุลเกตุ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
174 B6073091 นายศุภกิจ แก้วสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
175 B6073336 นายเกษมสัณห์ อิงคนินันท์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
176 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
177 B6073916 นายเดชดำรงค์ ขันประกอบ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
178 B6074197 นางสาวปาจรีย์ ล่ากระโทก INFORMATION SCIENCE 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
179 B6075026 นางสาวรุ้งแพรว ผิวสอาด MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
180 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
181 B6075231 นางสาวฉัตรฑริกา โตสงวน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
182 B6075392 นางสาวกัญญารัตน์ เพชรไทย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 601112 MUSIC THERAPY
183 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
184 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
185 B6101817 นายเรืองวิทย์ ศรีทน Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
186 B6101886 นายพิสิษฐ์ สิริรัตนากุล Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
187 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
188 B6102227 นายนิพิฐพนธ์ บุญเจริญ Mechatronics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
189 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
190 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
191 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
192 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
193 B6102913 นางสาวสุดารัตน์ กองทองนอก Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
194 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
195 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
196 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
197 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร IE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
198 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
199 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
200 B6103408 นางสาวกัลยาณี แก่นท้าว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
201 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
202 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์ Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
203 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
204 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
205 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
206 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
207 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
208 B6104252 นายนิคม คำยก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
209 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
210 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
211 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
212 B6104542 นายเปรมศักดิ์ ไค่นุ่นกา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
213 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์ Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
214 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
215 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
216 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
217 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
218 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
219 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
220 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
221 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
222 B6105488 นายวุฒิไกร ใจซื่อ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
223 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
224 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
225 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน CPE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
226 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
227 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
228 B6105709 นางสาวญาณัจฉรา ชมชัย Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
229 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์ CE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
230 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
231 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
232 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
233 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
234 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
235 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
236 B6106461 นายทิวากร ซาเสน EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
237 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
238 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
239 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
240 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
241 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
242 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
243 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์ ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
244 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
245 B6107413 นางสาวเนธิญา ทองสุทธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
246 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
247 B6107437 นายประภาส ทองหล่อ ChemE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
248 B6107543 นายธีรดนย์ ทำสุนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
249 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
250 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
251 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
252 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
253 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
254 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
255 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
256 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
257 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
258 B6108229 นายวศิน นามโคตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
259 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
260 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
261 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
262 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
263 B6108717 นางสาวอักษรสวรรค์ บัวจูม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
264 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง PE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
265 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
266 B6108922 นายพงศ์ภัค บุญณรงค์ TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
267 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
268 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
269 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์ Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
270 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
271 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
272 B6109691 นายธนาธิป ปลอดกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
273 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง Automotive Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
274 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
275 B6109745 นางสาวเบญจรัตน์ ป้อมสุวรรณ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
276 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
277 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์ Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
278 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
279 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์ ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
280 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
281 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
282 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
283 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
284 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
285 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
286 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์ IE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
287 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา IE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
288 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
289 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง ME 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
290 B6112271 นางสาวณัฐณิชา มาลัยทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
291 B6112752 นายอรรณพ โยธี Metallurgical Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
292 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
293 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล Environmental Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
294 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
295 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
296 B6113612 นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์เดช Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
297 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
298 B6113650 นางสาวสิรภัทร วงษ์มิตรแท้ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
299 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
300 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
301 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
302 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์ TCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
303 B6114060 นายณรงค์ชัย วิบูลย์กุล EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
304 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
305 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
306 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
307 B6114329 นางสาววนิชชา ศรีเทศน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
308 B6114640 นายณัฐวัฒน์ ศาลาแดง Electronic Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
309 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช TCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
310 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
311 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
312 B6115029 นายประชา สรวงศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
313 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
314 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
315 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
316 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
317 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
318 B6115654 นางสาวสิปาง สีหนันทวงศ์ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
319 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
320 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
321 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู ME 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
322 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
323 B6116255 นายธีรพัฒน์ เสาโท Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
324 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
325 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
326 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
327 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
328 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
329 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ Automotive Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
330 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
331 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
332 B6117627 นายธนพล อุดมรัตนโยธิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
333 B6117689 นายสุเมธัส อุทัยเลิศ EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
334 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
335 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย Metallurgical Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
336 B6118006 นายสุรภัทร์ งอกบุ้งคล้า PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
337 B6118259 นางสาวณัฏธพิชญา นาคเสน Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
338 B6118297 นายพัชรพล เหลืองประทีป Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
339 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
340 B6119393 นางสาวเพชรงาม โคตรบรม MATHEMATICS 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
341 B6119478 นางสาวสุชาดา ชีระปฏิยุทธ MATHEMATICS 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
342 B6119515 นางสาวทิพยาภรณ์ ทองอินทร์ BIOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
343 B6119560 นางสาวภัทรพรรณ นามไธสง Chemistry 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
344 B6119621 นางสาวนันทนัช ปานสุขสานต์ BIOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
345 B6119638 นางสาวกุลธิดา ผันกลาง BIOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
346 B6119669 นางสาววราพรรณ พันธุ์ชัย Chemistry 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
347 B6119812 นางสาวศุภาพิชญ์ ลีลาสกุลชัย Chemistry 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
348 B6119966 นางสาวกนกรัตน์ สำแดงฤทธิ์ BIOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
349 B6120009 นางสาวธนาทิพย์ หาญพยัคฆ์ MATHEMATICS 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
350 B6120016 นางสาวอัญชิสา อาจวิชัย Chemistry 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
351 B6120504 นายสหัสวรรษ กมลกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
352 B6120511 นายเกียรติศักดิ์ กรองมะเริง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
353 B6120528 นางสาวจันทิมา กลอนกิ่ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
354 B6120535 นางสาวภาวินี กะการดี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
355 B6120542 นายรัตน์ชล เกตุแก้ว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
356 B6120559 นางสาวทิวาวรรณ แก้วก่า MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
357 B6120566 นางสาวสิริกร แก้วสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
358 B6120580 นางสาวชลธิชา ขุนปัก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
359 B6120634 นายวีรยุทธ งามจันทร์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
360 B6120696 นายธนาธิป จิตติรโกมล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
361 B6120740 นางสาวกวินนา ชัยภัทรศิริ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
362 B6120948 นางสาวอาทิตยา นามประชุม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
363 B6120962 นายณัชพัฒน์ บุญประสิทธิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
364 B6121112 นางสาวปิยธิดา พุทธรักษา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
365 B6121150 นางสาวลลิตา ภู่นอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
366 B6121204 นางสาวมณธิชา มุสิกสาร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
367 B6121211 นางสาวอารียา มูลละ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
368 B6121259 นางสาวกัญญาภัค เรืองศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
369 B6121372 นายพีรวิชญ์ เศรษฐสุวรรณ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
370 B6121433 นางสาวศุภกานต์ สะอาดเอี่ยม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
371 B6121471 นางสาวเด่นนภา สีโท MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
372 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
373 B6121501 นางสาวปภัสสร สุเสวี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
374 B6121617 นางสาวศุภานัน มาคำพันธ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
375 B6121631 นายพงศกร ตระกูลมั่งมี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
376 B6122041 นางสาวเนตรนภา กลีบจำปี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
377 B6122072 นางสาวอัฉราภรณ์ เพ็งพล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
378 B6122089 นายสุรชัย อาซิ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
379 B6122164 นางสาวลักษิกา เหล่าภักดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
380 B6122287 นางสาวณัชชา พิทักษ์ธีรังกูร INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
381 B6122522 นางสาววรรณษา ตั้งชาติ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
382 B6122546 นางสาวปุณิกา ผาใหญ่ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
383 B6122560 นางสาวเพียงฝัน ทับแสง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
384 B6122614 นางสาวปณิตา คืนชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
385 B6122737 นางสาวรชยา พิลานนท์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
386 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
387 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
388 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
389 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
390 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
391 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
392 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
393 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
394 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
395 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
396 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
397 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
398 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
399 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
400 B6127619 นางสาวภริสา คะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
401 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย EE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
402 B6130244 นางสาววราพรรณ วัฒนศิริสุวรรณ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
403 B6130275 นายพลาธิป นาคนชม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
404 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
405 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
406 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์ CE 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
407 B6131654 นางสาวกิติมา เซนไล้ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY
408 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย CPE 1 10 1 601112 MUSIC THERAPY
409 B6132538 นายพีรวิชญ์ ดวงชัย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601112 MUSIC THERAPY