ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5850877 นางสาววริษฐา เผ่าพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
2 B5960651 นายรติ จำรัสธนสาร MEDICAL SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
3 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
4 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
5 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย IE 1 40 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
6 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ IE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
7 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
8 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
9 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ IE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
10 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ Environmental Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
11 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์ IE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
12 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง Environmental Engineering 1 40 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
13 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล ME 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
14 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
15 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์ CE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
16 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ CE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
17 B6050030 นางสาวรักษปวีณ์ ประเสริฐมานะกิจ FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
18 B6050542 นางสาวศิริลักษณ์ ปลั่งกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
19 B6050870 นางสาวพรลภัส ดวงไสย FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
20 B6050917 นางสาวเมทวีพร เกษมสำราญ FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
21 B6050931 นายนิติรัฐ ศรีอภัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
22 B6050979 นางสาวสิรินทร์ อาญาเมือง FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
23 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
24 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์ CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
25 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
26 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
27 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์ ME 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
28 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
29 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง Environmental Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
30 B6104382 นายชาคริต คุณาพรอนันต์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
31 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
32 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
33 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์ PE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
34 B6105198 นายธนากร จิตตะโส CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
35 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
36 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
37 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
38 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
39 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
40 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี PE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
41 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น Geological Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
42 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
43 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
44 B6107277 นายจิรพงษ์ ทองคู่ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
45 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
46 B6108465 นายมนตรี นิลทับ ME 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
47 B6108472 นายพีระพงษ์ นิลพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
48 B6108557 นายรัฐศักดิ์ เนานนท์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
49 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
50 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
51 B6108748 นางสาววรณัน บัวระบัดทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
52 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
53 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
54 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม Geological Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
55 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
56 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
57 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์ Geological Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
58 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
59 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร Environmental Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
60 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล ME 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
61 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
62 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
63 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
64 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
65 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
66 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร Geological Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
67 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์ CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
68 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
69 B6113841 นางสาวโชติกา วะชุม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
70 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
71 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ PE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
72 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ Geological Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
73 B6115739 นางสาวประกายแก้ว สุขนาแซง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
74 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
75 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง Environmental Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
76 B6117252 นายอธิป อนุรส Environmental Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
77 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
78 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
79 B6131333 นายศุภวิชญ์ อุดมศักดิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
80 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน Environmental Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
81 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
82 B6200053 นายธนวัฒน์ กายเมืองปัก SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
83 B6200282 นางสาวกุลภรณ์ วรรณราช MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
84 B6200909 นายนัฐพล คงรอด Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
85 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
86 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
87 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
88 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
89 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
90 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์ TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
91 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
92 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
93 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
94 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
95 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
96 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
97 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
98 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์ TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
99 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
100 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
101 B6202804 นางสาวตติยา ศรีละบุตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
102 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
103 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
104 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
105 B6203122 นางสาวณัฐการต์ โตจีน Geological Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
106 B6203184 นายกฤตพร คมขำ CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
107 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง PE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
108 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
109 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม Mechatronics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
110 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
111 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
112 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
113 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
114 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
115 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
116 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
117 B6204242 นายฐิติพันธ์ ท่อแก้ว SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
118 B6204259 นางสาวสุธิชา สุขจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
119 B6204310 นางสาวสุทธิณีย์ ดีทับไทย SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
120 B6204334 นางสาวมุธิตรา กุลนอก SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
121 B6204358 นางสาวรักษา ประดิษฐ์แท่น SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
122 B6204365 นายภควัฒน์ อองตันไทย SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
123 B6204372 นางสาวพรพิมล กัณหา SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
124 B6204389 นางสาวจารุวรรณ โทพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
125 B6204433 นางสาวชลลัดดา เครือแสง SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
126 B6204525 นายเนติภัทร ยิ้มประดิษฐ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
127 B6204532 นางสาวพนิตพิชา อิงชัยภูมิ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
128 B6204563 นางสาวสุกฤตา คำบุ่ง SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
129 B6204594 นายนภสินธุ์ มูลจนะบาตร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
130 B6205492 นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
131 B6205584 นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
132 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
133 B6205652 นางสาวปิยรัตน์ หาญสงคราม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
134 B6205904 นางสาวธัญญชล นามวงศ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
135 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
136 B6206611 นางสาวอุทัยวรรณ ภูจันทึก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
137 B6206819 นายภาคภูมิ นวมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
138 B6207601 นางสาวณัฐฐาพร เงินคำ FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
139 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
140 B6207854 นายพิชิต อนุสนธิวงษ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
141 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
142 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
143 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
144 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
145 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
146 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
147 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
148 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
149 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
150 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
151 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
152 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
153 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
154 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
155 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
156 B6208356 นายมงคล พยุยงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
157 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
158 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
159 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
160 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
161 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
162 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
163 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
164 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
165 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
166 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
167 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
168 B6208813 นางสาวเนตรทิพย์ ไทยจังหรีด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
169 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
170 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
171 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
172 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
173 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
174 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
175 B6209230 นายภาณุวิชญ์ บุญแดง Environmental Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
176 B6209421 นางสาวกวินนาถ สร้อยทอง SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
177 B6209452 นายนิติชัย โตจิตร SPORTS SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
178 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย Mechanical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
179 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
180 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
181 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
182 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
183 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
184 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด EE 1 W 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
185 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
186 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
187 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
188 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
189 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
190 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
191 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
192 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
193 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
194 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์ TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
195 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
196 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
197 B6213589 นายณัฐนนท์ ฉลองกิตติศักดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
198 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
199 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์ TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
200 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
201 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
202 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
203 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
204 B6214173 นายชโยดม เฮฮา CPE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
205 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
206 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
207 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์ ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
208 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์ ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
209 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
210 B6214494 นายไตรภพ จันรอด ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
211 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
212 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
213 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
214 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
215 B6214944 นายธนากร เจนชัย CPE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
216 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
217 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
218 B6215088 นางสาวจันทิมานันทน์ ยาวศิริ Geological Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
219 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา PE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
220 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
221 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
222 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
223 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
224 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์ CPE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
225 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
226 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
227 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
228 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
229 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
230 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
231 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
232 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
233 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
234 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
235 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
236 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข CPE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
237 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
238 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
239 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
240 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
241 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
242 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
243 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
244 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
245 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
246 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
247 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน CPE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
248 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
249 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
250 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
251 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
252 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
253 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์ Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
254 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
255 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
256 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
257 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
258 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
259 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ PE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
260 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง PE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
261 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
262 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
263 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
264 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
265 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
266 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก Agricultural and Food Engineering 1 60 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
267 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
268 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์ Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
269 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์ ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
270 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
271 B6219017 นางสาววิภาดา รักษาสุข Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
272 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
273 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
274 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
275 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
276 B6219352 นายณัฐพล การะสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
277 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
278 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
279 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
280 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
281 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
282 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
283 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
284 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
285 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
286 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
287 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์ Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
288 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
289 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
290 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
291 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์ Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
292 B6220693 นายศตพล นาซา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
293 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
294 B6220891 นายสุทัศน์ จ่าหมื่นไวย Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
295 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
296 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
297 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์ CPE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
298 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
299 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
300 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
301 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
302 B6221522 นายกฤษณ คชราช AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
303 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
304 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
305 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
306 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
307 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
308 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
309 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต Geological Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
310 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
311 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
312 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
313 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
314 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม PE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
315 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ PE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
316 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
317 B6222840 นางสาวอินทิรา ทีฆายุพรรค Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
318 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
319 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
320 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
321 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
322 B6223021 นางสาวประภาพร โพธิ์ทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
323 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
324 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
325 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
326 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม PE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
327 B6223380 นายรชต สง่าเมือง Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
328 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
329 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
330 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
331 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
332 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
333 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 60 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
334 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
335 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม PE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
336 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
337 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
338 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์ Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
339 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
340 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
341 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
342 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
343 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส PE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
344 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์ Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
345 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
346 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
347 B6225254 นางสาววิภาวดี บุญสนธ์ Geological Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
348 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
349 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน PE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
350 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
351 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
352 B6225681 นายภาวิชญ์ อาภาทิพยานุกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
353 B6225735 นางสาวอพัชชุตา สดมสุข Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
354 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
355 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์ TCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
356 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์ TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
357 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
358 B6226169 นายภัคพงศ์ เครือผือ Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
359 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
360 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง CPE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
361 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
362 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
363 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
364 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
365 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ CPE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
366 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
367 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
368 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
369 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
370 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
371 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
372 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
373 B6227487 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
374 B6227562 นางสาววชิรญาณ์ สมโชค MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
375 B6227579 นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
376 B6227586 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีสุวรรณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
377 B6227593 นางสาวขวัญชีวา ณ ทิดศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
378 B6227753 นายชิษณุพงษ์ เนียมสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
379 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
380 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
381 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
382 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
383 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
384 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
385 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
386 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
387 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
388 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
389 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
390 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
391 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
392 B6229856 นายปัณณวิชญ์ โคตรมงคล CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
393 B6229863 นายภคพงษ์ ร่องแซง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
394 B6229887 นายปดิยุทธ ช่อมะลิ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
395 B6229924 นายฌานวัฒน์ แคนคันรัมย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
396 B6230074 นางสาวภัทรวดี สุลักษณ์อนวัช Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
397 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
398 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
399 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
400 B6230562 นายวชรพงศ์ เนตรทิพวัลย์ ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
401 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
402 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
403 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
404 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
405 B6231514 นางสาวอธิศรา มองตะคุ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
406 B6231545 นางสาวฐิติชญา ภู่มาศ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
407 B6231590 นางสาวธัญสินี บุญดี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
408 B6231606 นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE