ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
2 B5828951 นายวรพล ศรีประภา Mechatronics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
3 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
4 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
5 B5952472 นางสาวชลธิชา มูลโพธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
6 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
7 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
8 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
9 B5972968 นางสาวเพลงพิณ เลิศจันทึก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
10 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
11 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
12 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
13 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
14 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
15 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
16 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
17 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
18 B6003289 นางสาวมลฑิรา ดีเสียง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
19 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
20 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว Geological Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
21 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร Geological Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
22 B6004217 นางสาวกนกวรรณ ขันประกอบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
23 B6004729 นางสาวสุชาณรี เอนกพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
24 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ Geological Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
25 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
26 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ EE 1 40 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
27 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
28 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
29 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
30 B6007553 นายธัญพงศ์ โรจนธีรโชติ CPE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
31 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
32 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
33 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม EE 1 40 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
34 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
35 B6009830 นางสาวอทิตติยา ทองสุข Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
36 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์ EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
37 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
38 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
39 B6011574 นางสาววิรัลพัชร รัชตะกมลชาติ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
40 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์ CPE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
41 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์ EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
42 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
43 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
44 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
45 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ CPE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
46 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
47 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน EE 1 40 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
48 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
49 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
50 B6016975 นายเลิศวรินทร์ คำพิมาน EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
51 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
52 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร EE 1 40 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
53 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด Automotive Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
54 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
55 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
56 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก Automotive Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
57 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
58 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
59 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์ EE 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
60 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
61 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง Automotive Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
62 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ Automotive Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
63 B6021863 นางสาวกนกอร ศรีสาคร Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
64 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
65 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์ EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
66 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
67 B6026837 นางสาวจิรัชญา มงคล Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
68 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต EE 1 40 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
69 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
70 B6050528 นายธรรพ์ณธร สยุมภูรุจินันท์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
71 B6051372 นางสาวสิริลักษณ์ เกตะราช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
72 B6052232 นายภานุพงศ์ ศรีสม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
73 B6052379 นายพงศ์พัฒน์ ฐิตสิริกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
74 B6052393 นางสาวชนมน ปานาง FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
75 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
76 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
77 B6071660 นางสาวนุชราภรณ์ เมตะคำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
78 B6071707 นางสาวทัศนีย์ ขวาธิจักร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
79 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
80 B6071851 นางสาวณัฐฑิกา สุวรรณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
81 B6071905 นางสาวณัฐธิดา ปิมปา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
82 B6071936 นางสาวปวีณา หมั่นนางรอง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
83 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
84 B6072124 นางสาวเสาวรักษ์ วรรณโชติ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
85 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
86 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
87 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
88 B6075163 นางสาวสุนิสา พวงสมบัติ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
89 B6075248 นางสาวโศภิดา ชมนุช MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
90 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
91 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
92 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
93 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
94 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร IE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
95 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
96 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
97 B6104016 นายพินิติ คงศิลา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
98 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
99 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
100 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
101 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
102 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
103 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
104 B6105891 นางสาวปฐมวดี ชาวทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
105 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
106 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
107 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
108 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
109 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
110 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว IE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
111 B6106744 นางสาวกิติมา แดงกลับ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
112 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
113 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
114 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก Geological Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
115 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
116 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์ Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
117 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก Geological Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
118 B6108403 นางสาวกัญญารัตน์ นิยมชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
119 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
120 B6109394 นายสรวิศ เบ็ญเจิด ChemE 1 60 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
121 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
122 B6110239 นางสาวกานต์ศิริ ผาสุข Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
123 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
124 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก Geological Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
125 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
126 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
127 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว Geological Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
128 B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
129 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
130 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
131 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
132 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
133 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ Geological Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
134 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
135 B6113865 นายจักรี วังหอม ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
136 B6114022 นายปณิธิ วิชัยศึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
137 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
138 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
139 B6115753 นายพศวีร์ สุขภิบาล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
140 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
141 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก Electronic Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
142 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
143 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
144 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
145 B6117214 นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
146 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
147 B6118389 นางสาวสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
148 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
149 B6121013 นางสาวภัทรนันท์ ปาลี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
150 B6121068 นางสาวกมลพรรณ พลอยหมื่นไวย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
151 B6121105 นางสาวสุพิชญา พุทธเจริญผล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
152 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
153 B6130831 นายวันชนะ ขวัญศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
154 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
155 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
156 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
157 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
158 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู Geological Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
159 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์ ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
160 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด Geological Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
161 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์ Geological Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
162 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ Geological Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
163 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
164 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
165 B6137090 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วประเสริฐ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
166 B6200480 นายนิติภูมิ คานจันทึก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
167 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
168 B6200831 นางสาวปิยะฉัตร งานยางหวาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
169 B6200879 นางสาวพรทิวา การขจัด FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
170 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน CPE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
171 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์ Geological Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
172 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ ME 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
173 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
174 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
175 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่ Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
176 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์ CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
177 B6201388 นายธนากร ศรวิไล Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
178 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
179 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
180 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
181 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
182 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์ Mechanical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
183 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
184 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
185 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
186 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์ ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
187 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา Electronic Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
188 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
189 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
190 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต Mechatronics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
191 B6203641 นายมงคล พิลาภ Mechatronics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
192 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง Mechatronics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
193 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
194 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
195 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
196 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
197 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด Mechatronics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
198 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
199 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
200 B6205683 นางสาวเตชินี มาสิงห์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
201 B6205713 นางสาวจิราพร กินขุนทด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
202 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
203 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
204 B6206697 นางสาวอรปรียา สุรพยัคฆพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
205 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
206 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
207 B6206949 นายเอกธนา ชาญเลิศ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
208 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
209 B6207779 นางสาวอังศณา รัตนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
210 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
211 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
212 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
213 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ Automotive Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
214 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์ CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
215 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
216 B6209346 นายสุรพล สุดดี Environmental Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
217 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
218 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์ Mechanical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
219 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ Mechanical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
220 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์ Mechanical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
221 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ Civil Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
222 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต Civil Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
223 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ Civil Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
224 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์ Civil Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
225 B6209759 นางสาวภัคพิชา ศรีสัตย์รสนา Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
226 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น Mechanical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
227 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง Mechanical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
228 B6209865 นางสาวรัตนาวดี หัวสระน้อย Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
229 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
230 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
231 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน Environmental Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
232 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
233 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
234 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
235 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
236 B6211844 นายคณุตม์ การุญ Mechatronics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
237 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
238 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
239 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล Mechatronics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
240 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
241 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
242 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
243 B6212339 นายฐนปกร ลำใย Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
244 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
245 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์ ME 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
246 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์ ME 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
247 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
248 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร ME 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
249 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
250 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
251 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
252 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์ Automotive Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
253 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก Environmental Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
254 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
255 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ ME 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
256 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์ Environmental Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
257 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
258 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
259 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
260 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
261 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด Environmental Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
262 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
263 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
264 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
265 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
266 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
267 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์ EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
268 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
269 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
270 B6215538 นายนฤบดินทร์ เพิ่มเติมสิน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
271 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
272 B6215699 นายชัชนันท์ จั่วสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
273 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
274 B6215873 นายอรัณย์ธรรม ธรรมานุยุต CERAMIC ENGINEERING 1 60 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
275 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์ TCE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
276 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์ ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
277 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร Automotive Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
278 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
279 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
280 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
281 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์ EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
282 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ Automotive Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
283 B6216665 นางสาวอคิรา แสนมีมา Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
284 B6216849 นายฐานทัพ สุทธิเภท Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
285 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์ CE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
286 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
287 B6217396 นางสาวอัมพร พิมพ์นิวาส Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
288 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
289 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์ PE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
290 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช Mechatronics Engineering 1 W 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
291 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า Environmental Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
292 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา Mechatronics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
293 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
294 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
295 B6217839 นางสาวปนัดดา ธนานิตย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
296 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
297 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
298 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
299 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
300 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
301 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
302 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
303 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
304 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
305 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี ME 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
306 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง Automotive Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
307 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์ EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
308 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา Automotive Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
309 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
310 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
311 B6219291 นายธีรพงษ์ นามแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
312 B6219536 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์ Metallurgical Engineering 1 W 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
313 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
314 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
315 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
316 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
317 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด ChemE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
318 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี ME 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
319 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
320 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์ Automotive Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
321 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
322 B6220457 นายจักรภัทร ฉิมแย้ม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
323 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย PE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
324 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี ME 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
325 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ ME 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
326 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน Automotive Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
327 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
328 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
329 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
330 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
331 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
332 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
333 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
334 B6221645 นายวัฒกาญจน์ จันธิมา PE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
335 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
336 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี ME 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
337 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
338 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
339 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ ME 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
340 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด ME 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
341 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง CPE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
342 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
343 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
344 B6222451 นายเมธานนท์ สร้อยมาตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
345 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
346 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
347 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
348 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
349 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
350 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช CPE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
351 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
352 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ CPE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
353 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
354 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
355 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
356 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
357 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย Automotive Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
358 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
359 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
360 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์ Civil Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
361 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
362 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์ ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
363 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา Metallurgical Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
364 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์ Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
365 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
366 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง ME 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
367 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
368 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
369 B6224981 นายโฆษิต คำมูล EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
370 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
371 B6225131 นายธนากร จุลเเดง ME 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
372 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
373 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ Automotive Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
374 B6225223 นายประชา จินดาหอม Environmental Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
375 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
376 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
377 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
378 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ EE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
379 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
380 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี Environmental Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
381 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน Automotive Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
382 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์ Automotive Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
383 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์ CE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
384 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
385 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
386 B6225896 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร Environmental Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
387 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
388 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร Environmental Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
389 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง Geological Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
390 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
391 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก ChemE 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
392 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
393 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง Geological Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
394 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย EE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
395 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย Environmental Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
396 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
397 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
398 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
399 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
400 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย PE 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
401 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
402 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง Mechatronics Engineering 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
403 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์ Mechatronics Engineering 1 W 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
404 B6229795 นายชลันธร รำมะเริง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
405 B6229849 นายจตุภูมิ สอดสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
406 B6229900 นายจตุพล หาญสงคราม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
407 B6229917 นายกฤติน จุดดา CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
408 B6230050 นายสันต์ติวุธ ศรีเลิศ Mechanical Engineering 1 10 1 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE