ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6400989 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1 10 0 574553 ADVANCED WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
2 M6400996 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1 10 0 574553 ADVANCED WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
3 M6401009 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1 10 0 574553 ADVANCED WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ