ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6402693 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 0 576721 POWER SYSTEM OPTIMIZATION
2 M6402709 นายวรัญญู สารพันธ์ ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 0 576721 POWER SYSTEM OPTIMIZATION
3 M6402181 นางสาวพรรษา ไขกระโทก ELECTRICAL ENGINEERING 2 10 1 576721 POWER SYSTEM OPTIMIZATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ