ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6300876 นางสาวอลิสา ถนอมเมือง ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 0 576630 DIGITAL SIGNAL PROCESSING
2 M6300890 นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 0 576630 DIGITAL SIGNAL PROCESSING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ