ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6040437 นายชาคริต ปานแป้น ELECTRICAL ENGINEERING 1 10 0 576618 RECENT TOPICS IN SYSTEM AND CONTROL
2 M5942022 นายอภิชัย โรจน์วงษ์วิริยะ ELECTRICAL ENGINEERING 2 10 0 576618 RECENT TOPICS IN SYSTEM AND CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ