ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6071370 นางสาวเกศรินทร์ แสนเสนาะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B6072940 นางสาวชลณิชา มานะธุระ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6073978 นางสาวกวินนา เลิศแก้ว MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ