ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6071318 นางสาวปาริชาติ อัจฉรารักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B6072216 นางสาวจิราพรรณ อันวิมล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6072384 นายอยุทธ์ บุญญะการนันท์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6072735 นางสาววรรณาภรณ์ ทองดีนอก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6072896 นางสาวณัฐธยาน์ กิติจันวานิตย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6072940 นางสาวชลณิชา มานะธุระ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 W 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6072971 นางสาวรุจิรดา มะอาจเลิศ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6074005 นางสาวปรีดิพัทธ์ สัพทานนท์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6075132 นายก้องภพ วิริยะโรจน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6120481 นางสาวจรรยพร ดำริสระน้อย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B6120498 นายณัชกรณ์ โอสถานุวัฒน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B6120504 นายสหัสวรรษ กมลกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B6120511 นายเกียรติศักดิ์ กรองมะเริง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B6120528 นางสาวจันทิมา กลอนกิ่ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B6120535 นางสาวภาวินี กะการดี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B6120542 นายรัตน์ชล เกตุแก้ว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B6120559 นางสาวทิวาวรรณ แก้วก่า MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B6120566 นางสาวสิริกร แก้วสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B6120580 นางสาวชลธิชา ขุนปัก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B6120597 นางสาวธัญญลักษณ์ เขียวขัน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
23 B6120603 นางสาวจิราวรรณ คอยเกษม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
24 B6120627 นางสาววันวิสาข์ งอนกระโทก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
25 B6120634 นายวีรยุทธ งามจันทร์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
26 B6120641 นางสาวอรสา งามสาธิต MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
27 B6120665 นางสาววรินทร จันทร์เอน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
28 B6120672 นางสาวริปอง จันทะคัต MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
29 B6120696 นายธนาธิป จิตติรโกมล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
30 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
31 B6120719 นางสาวปฏิตตา จุไรวรรณสุทธิ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
32 B6120726 นางสาวนิสาชล ใจงูเหลือม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
33 B6120740 นางสาวกวินนา ชัยภัทรศิริ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
34 B6120757 นางสาวนิรมล ชารีผาย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
35 B6120764 นางสาวพลอยไพลิน ชาวงษ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
36 B6120795 นางสาวธราดา โชคทรัพย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
37 B6120801 นายกิตติศักดิ์ โชคมีสุข MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
38 B6120818 นางสาวภัศรา ต่อชีพ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
39 B6120832 นางสาวมนัสวีร์ โตทะเล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
40 B6120856 นางสาวเพียงดาว แถมกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
41 B6120870 นางสาวกรกนก ทัพโยธา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
42 B6120887 นางสาวเสาวลักษณ์ ทินบุตร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
43 B6120900 นางสาวเจนจิรา ธาตุวิสัย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
44 B6120924 นางสาวทิพานัน นรินทร์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
45 B6120931 นางสาวชุติกาญจน์ นะวะศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
46 B6120948 นางสาวอาทิตยา นามประชุม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
47 B6120955 นางสาวเอื้อมพร แนวจำปา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
48 B6120962 นายณัชพัฒน์ บุญประสิทธิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
49 B6120993 นางสาวอริสา ป้องกัน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
50 B6121006 นางสาวธนาภา ปัญญาดี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
51 B6121013 นางสาวภัทรนันท์ ปาลี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
52 B6121051 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
53 B6121068 นางสาวกมลพรรณ พลอยหมื่นไวย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
54 B6121075 นางสาวกชกร พ่อคำไพ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
55 B6121082 นายทินภัทร พิพัฒน์สัจจา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
56 B6121099 นายธนทร พึ่งสูงเนิน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
57 B6121105 นางสาวสุพิชญา พุทธเจริญผล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
58 B6121112 นางสาวปิยธิดา พุทธรักษา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
59 B6121143 นางสาวอิสริยาภรณ์ ภมร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
60 B6121150 นางสาวลลิตา ภู่นอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
61 B6121167 นางสาวกชมล ภูริภรพัฒน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
62 B6121181 นางสาวศศินา ม่วงชะค่ำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
63 B6121198 นายปาฏิหารย์ มีวัฒนะจตุพร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
64 B6121204 นางสาวมณธิชา มุสิกสาร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
65 B6121211 นางสาวอารียา มูลละ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
66 B6121228 นางสาวสิดาพร มูลสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
67 B6121259 นางสาวกัญญาภัค เรืองศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
68 B6121280 นางสาวพิมพ์วิมล เลขะวัฒนะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
69 B6121297 นายวิศวะ เลากลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
70 B6121303 นางสาวธัญญลักษณ์ เล้าเจริญพานิชย์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
71 B6121310 นางสาวแก้วตา เลิศธัญญลักษณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
72 B6121358 นายจักรพงศ์ ศักดานุศาสน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
73 B6121365 นางสาวกัญญ์วรา ศักดิ์ศรี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
74 B6121372 นายพีรวิชญ์ เศรษฐสุวรรณ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
75 B6121396 นางสาวพัชยา สมนาม MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
76 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
77 B6121419 นางสาวกัญญาพัชร สรสนิธ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
78 B6121433 นางสาวศุภกานต์ สะอาดเอี่ยม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
79 B6121464 นายอรรถพันธ์ สิทธิ์เดชวิกรม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
80 B6121471 นางสาวเด่นนภา สีโท MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
81 B6121501 นางสาวปภัสสร สุเสวี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
82 B6121518 นางสาวศศิภา แสงพันธ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
83 B6121525 นางสาวกัญญารัตน์ หวังเสริมกลาง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
84 B6121532 นางสาวกนกพร เหล่านายอ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
85 B6121549 นางสาวปนัดดา อาษานอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
86 B6121556 นางสาวปาลิตา อินเอี่ยม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
87 B6121563 นางสาวณิชากร เอกรุณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
88 B6121587 นางสาวหยกไพลิน โอวาทกานนท์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
89 B6121594 นายสุพิชญา ศรีอำไพ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
90 B6121600 นางสาววิภาดา เจาะนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
91 B6121617 นางสาวศุภานัน มาคำพันธ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
92 B6121624 นางสาวจุฑามณี จีนวัง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
93 B6121631 นายพงศกร ตระกูลมั่งมี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
94 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
95 B6121662 นางสาวนัชชา เหง้าพรหมมินทร์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
96 B6134365 นางสาวจุฑามาศ ทินาทิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
97 B6134372 นางสาววิยดา เสนนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
98 B6134389 นางสาวกรรณลลิล บาดกระโทก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
99 B6134396 นางสาวญาธิดา พิมพบุตร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
100 B6134426 นางสาวกาญจนา บอนคำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
101 B6134433 นางสาวพิชญา พิมพ์ภูลาด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
102 B6134464 นางสาวรินทร์ลภัส โชตน์รวีกำธร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
103 B6134501 นางสาวสุมิตรตา แตงพงษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
104 B6134518 นางสาวณัฐชา เสียงวังเวง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
105 B6134549 นางสาวอิงลดา สีใส MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
106 B6134563 นางสาวมัญลิกา สิงห์ดง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
107 B6134587 นายวรุฒน์ บ่อแก้ว MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
108 B6134594 นายสิโรตม์ เลี่ยงสุวรรณ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
109 B6134600 นางสาววิภาดา เพียนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
110 B6134624 นางสาวสิริกานดา วุ่นสันเทียะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
111 B6134648 นายสันติพงษ์ กันกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235391 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ