ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6070120 นางสาวเกวลิน กล้าหาญ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 235376 LABOR RELATIONS
2 B6071455 นางสาวจุฑามาศ ฉัตร์รักษา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 235376 LABOR RELATIONS
3 B6071547 นางสาวอาริสา ธูปกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 235376 LABOR RELATIONS
4 B6071622 นางสาวอรปรียา โม้แพง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 235376 LABOR RELATIONS
5 B6071721 นางสาวสุนันทา ชะมารัมย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 235376 LABOR RELATIONS
6 B6072162 นางสาวปัญญวรัตน์ แสนบุดดา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 235376 LABOR RELATIONS
7 B6072216 นางสาวจิราพรรณ อันวิมล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235376 LABOR RELATIONS
8 B6072513 นางสาวอักษราพิลาส ทวินันท์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 1 235376 LABOR RELATIONS
9 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235376 LABOR RELATIONS
10 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235376 LABOR RELATIONS
11 B6120764 นางสาวพลอยไพลิน ชาวงษ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235376 LABOR RELATIONS
12 B6120801 นายกิตติศักดิ์ โชคมีสุข MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235376 LABOR RELATIONS
13 B6120849 นางสาวกัญญารักษ์ ถมปัทม์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 60 0 235376 LABOR RELATIONS
14 B6120856 นางสาวเพียงดาว แถมกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235376 LABOR RELATIONS
15 B6120894 นายติณณภพ เทาวงษ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235376 LABOR RELATIONS
16 B6120900 นางสาวเจนจิรา ธาตุวิสัย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235376 LABOR RELATIONS
17 B6121013 นางสาวภัทรนันท์ ปาลี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235376 LABOR RELATIONS
18 B6121099 นายธนทร พึ่งสูงเนิน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235376 LABOR RELATIONS
19 B6121167 นางสาวกชมล ภูริภรพัฒน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235376 LABOR RELATIONS
20 B6121228 นางสาวสิดาพร มูลสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235376 LABOR RELATIONS
21 B6121341 นายพิชชากร ศรีชมมาลี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235376 LABOR RELATIONS
22 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235376 LABOR RELATIONS
23 B6121426 นางสาวโยทิกา สะหาย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235376 LABOR RELATIONS
24 B6121464 นายอรรถพันธ์ สิทธิ์เดชวิกรม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235376 LABOR RELATIONS
25 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235376 LABOR RELATIONS
26 B6134396 นางสาวญาธิดา พิมพบุตร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235376 LABOR RELATIONS
27 B6134471 นางสาวเบญจภรณ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235376 LABOR RELATIONS
28 B6134549 นางสาวอิงลดา สีใส MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235376 LABOR RELATIONS
29 B6134556 นางสาวพจนารถ หาชนะ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235376 LABOR RELATIONS
30 B6134563 นางสาวมัญลิกา สิงห์ดง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235376 LABOR RELATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ