ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5990078 นางสาวอารียา ทองวิลัย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
2 B6070045 นายนพเกตุ เสาวคนธ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
3 B6071295 นางสาวจีรนันท์ กุลประดิษฐ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
4 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
5 B6071332 นางสาวศิริพร อ่อนศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
6 B6071349 นางสาวกันยาวีร์ เกิมรัมย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
7 B6071417 นางสาวณัฐณิชา โคลงพิมาย MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
8 B6071431 นางสาวสุพัตรา อุดชุมนารี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
9 B6071448 นางสาวณชาภา วงษ์วรรณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
10 B6071523 นางสาวธนิตา แก้วกาเหรียญ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
11 B6071554 นางสาวรวิวรรณ ทาวะรมย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
12 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
13 B6071660 นางสาวนุชราภรณ์ เมตะคำ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
14 B6071684 นางสาวภัทราวดี ศรีไชโย MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
15 B6071691 นางสาวศิริลักษณ์ ฟูกสันเทียะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
16 B6071714 นางสาวศนันธฉัตร หงษ์แดง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
17 B6071745 นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
18 B6071752 นางสาวฐิติมาภรณ์ พลบุญ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
19 B6071783 นางสาวชญานิน เจนจิต MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
20 B6071868 นางสาวณัฐชา ด่านกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
21 B6071875 นางสาวณัฐสุดา รักมณี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
22 B6071899 นางสาวสุธามาศ นามเค้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
23 B6071905 นางสาวณัฐธิดา ปิมปา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
24 B6071912 นางสาวสิริวิภา พันสอาด MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
25 B6072001 นางสาวสุภาวรรณ เปี้ยตัน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
26 B6072018 นางสาวภาวินี คำโสภา MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
27 B6072025 นางสาวชลิตา แรมสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
28 B6072070 นายพัทธนันท์ ภาลีขันธ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
29 B6072148 นางสาวพัชรี รินแสง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
30 B6072162 นางสาวปัญญวรัตน์ แสนบุดดา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
31 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
32 B6072209 นางสาวภาวรินทร์ อุ่นแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
33 B6072230 นางสาวณัฐฌาญา ลมูลน้อย MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
34 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
35 B6072261 นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
36 B6072339 นางสาวนิภาวัลย์ สันโดด MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
37 B6072360 นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงอ่อน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
38 B6072407 นางสาวปริษา กรโสภา MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
39 B6072438 นางสาวปนัดดา คำสิงห์นอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
40 B6072452 นางสาวพิมพ์นภา พงษ์สุวรรณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
41 B6072476 นางสาวจิราวรรณ ปูนกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
42 B6072513 นางสาวอักษราพิลาส ทวินันท์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
43 B6072520 นางสาวชนานันท์ สมเหมาะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
44 B6072544 นางสาวประกายแก้ว บรรจงปรุ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
45 B6072599 นางสาววรางคณา อรพิมพ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
46 B6072629 นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
47 B6072650 นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบผล MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
48 B6072674 นางสาวบวรรัตน์ เขียววิจิตร MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
49 B6072681 นางสาวมินตรา จันทร์หอมกุล MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
50 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
51 B6072735 นางสาววรรณาภรณ์ ทองดีนอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
52 B6072766 นางสาวชมพูนุช ปากหวาน MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
53 B6072780 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
54 B6072810 นางสาวอังคนาง ดาโสม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
55 B6072841 นางสาวกิตติยาภรณ์ ปะนามโต MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
56 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
57 B6072919 นางสาวเสาวณีย์ รอบรู้ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
58 B6072940 นางสาวชลณิชา มานะธุระ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
59 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
60 B6073015 นางสาวมัชฌิมา หอกกิ่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
61 B6073039 นางสาวสุวรา สนิทพิชิตการ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
62 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
63 B6073060 นางสาวสุดารัตน์ สมลี MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
64 B6073077 นางสาวจันทร์แก้ว สอนสำโรง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
65 B6073107 นางสาววิไลวรรณ มั่นวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
66 B6073152 นางสาวจีรปรียา พิมพ์กลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
67 B6073978 นางสาวกวินนา เลิศแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
68 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
69 B6075064 นางสาววรรณิกา ช่วงสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
70 B6075125 นางสาวสุดารัตน์ เปรมปรีดา MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
71 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
72 B6075170 นางสาวสุทธิดา โนรีย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
73 B6075187 นางสาวอาภากร คูประทุมศิริ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
74 B6075200 นางสาวทรรศนีย์ ประกายรุ้งน้ำทิพย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
75 B6075217 นางสาวปิยะธิดา ถินมานัด MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
76 B6075231 นางสาวฉัตรฑริกา โตสงวน MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
77 B6075286 นางสาวขนบษร นรารักษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
78 B6075309 นางสาวธวัลหทัย ชนะค้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
79 B6075316 นางสาวนภสร กิ่งนอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
80 B6075347 นางสาวธิดารัตน์ พรมเสนา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ