ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5990078 นางสาวอารียา ทองวิลัย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 1 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
2 B6071523 นางสาวธนิตา แก้วกาเหรียญ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 1 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
3 B6071608 นางสาวณัฐธิดา แก่นสันเทียะ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
4 B6072261 นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 1 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
5 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
6 B6120597 นางสาวธัญญลักษณ์ เขียวขัน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
7 B6120627 นางสาววันวิสาข์ งอนกระโทก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
8 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
9 B6120719 นางสาวปฏิตตา จุไรวรรณสุทธิ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
10 B6120795 นางสาวธราดา โชคทรัพย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
11 B6120849 นางสาวกัญญารักษ์ ถมปัทม์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 60 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
12 B6120870 นางสาวกรกนก ทัพโยธา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
13 B6120894 นายติณณภพ เทาวงษ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
14 B6121099 นายธนทร พึ่งสูงเนิน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
15 B6121129 นางสาวชุติมา เพ็งศรี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
16 B6121259 นางสาวกัญญาภัค เรืองศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
17 B6121310 นางสาวแก้วตา เลิศธัญญลักษณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
18 B6121341 นายพิชชากร ศรีชมมาลี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
19 B6121365 นางสาวกัญญ์วรา ศักดิ์ศรี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
20 B6121396 นางสาวพัชยา สมนาม MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
21 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
22 B6121426 นางสาวโยทิกา สะหาย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
23 B6121525 นางสาวกัญญารัตน์ หวังเสริมกลาง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
24 B6121549 นางสาวปนัดดา อาษานอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
25 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
26 B6134389 นางสาวกรรณลลิล บาดกระโทก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
27 B6134396 นางสาวญาธิดา พิมพบุตร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
28 B6134464 นางสาวรินทร์ลภัส โชตน์รวีกำธร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
29 B6134471 นางสาวเบญจภรณ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
30 B6134518 นางสาวณัฐชา เสียงวังเวง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
31 B6134556 นางสาวพจนารถ หาชนะ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
32 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
33 B6137304 นางสาวอรยา วันดี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
34 B6137311 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ