ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6205270 นายวศิน แท้ประสาทสิทธิ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
2 B6205348 นายมานุวัฒน์ เกียรติอำนวย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
3 B6205355 นางสาวกุลนิษฐ์ เสถียรบำรุงกิจ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
4 B6205379 นางสาวดวงรัตน์ พันธ์แตง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
5 B6205393 นางสาวภัทรจิรา บุญส่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
6 B6205409 นายพิชญุตม์ อรรถวิทยากุล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 60 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
7 B6205461 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
8 B6205638 นางสาวกัญญารัตน์ ชัยลา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
9 B6205690 นายฐากร อินทรพานิช MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
10 B6205782 นางสาวพิมพ์พญา ยาเสร็จ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
11 B6205959 นายกรสกล อภิชาตกุล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
12 B6205973 นายวรรณมงคล แช่มสูงเนิน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
13 B6206055 นางสาวสาวิตรี โฉมกิ่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
14 B6206079 นางสาวปาริชาติ เขื่อนมั่น MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
15 B6210335 นางสาวลักษิกา ภู่ระย้า MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
16 B6210915 นางสาวพิมพ์ภิกา ปะหูปะปา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
17 B6227531 นายภัทรพล ชวนก้าวหน้า MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
18 B6231477 นางสาวสาธกา กมลวัทน์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
19 B6231507 นางสาวสิรภัทร์ บุตรวงศ์นรา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
20 B6231620 นางสาวพิมพ์ชนก ศาสตร์ตรินภรณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ