ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6120535 นางสาวภาวินี กะการดี MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235342 DIRECT MARKETING
2 B6120542 นายรัตน์ชล เกตุแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235342 DIRECT MARKETING
3 B6120696 นายธนาธิป จิตติรโกมล MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235342 DIRECT MARKETING
4 B6120740 นางสาวกวินนา ชัยภัทรศิริ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235342 DIRECT MARKETING
5 B6120757 นางสาวนิรมล ชารีผาย MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235342 DIRECT MARKETING
6 B6120924 นางสาวทิพานัน นรินทร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235342 DIRECT MARKETING
7 B6120948 นางสาวอาทิตยา นามประชุม MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235342 DIRECT MARKETING
8 B6121051 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235342 DIRECT MARKETING
9 B6121105 นางสาวสุพิชญา พุทธเจริญผล MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235342 DIRECT MARKETING
10 B6121112 นางสาวปิยธิดา พุทธรักษา MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235342 DIRECT MARKETING
11 B6121204 นางสาวมณธิชา มุสิกสาร MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235342 DIRECT MARKETING
12 B6121372 นายพีรวิชญ์ เศรษฐสุวรรณ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235342 DIRECT MARKETING
13 B6121433 นางสาวศุภกานต์ สะอาดเอี่ยม MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235342 DIRECT MARKETING
14 B6121471 นางสาวเด่นนภา สีโท MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235342 DIRECT MARKETING
15 B6121594 นายสุพิชญา ศรีอำไพ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235342 DIRECT MARKETING
16 B6121624 นางสาวจุฑามณี จีนวัง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235342 DIRECT MARKETING
17 B6121655 นายธนพงศ์ แสงวิเศษ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235342 DIRECT MARKETING
18 B6134495 นางสาวญาณิศา ชื่นพยอม MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235342 DIRECT MARKETING
19 B6134594 นายสิโรตม์ เลี่ยงสุวรรณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235342 DIRECT MARKETING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ