ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 W 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
2 B6200213 นายเจษฎา ชูมี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
3 B6200244 นางสาวกัลย์ชิสา ตั้งจิตศิริชัย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
4 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
5 B6205430 นางสาวธนัชชา บุญสุข MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
6 B6205508 นางสาววิภวานี อิ่มดำ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
7 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
8 B6205614 นายธนัช อรรถชัยนุกูล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
9 B6205621 นางสาวณัตตยา ธีระกนกสกุล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
10 B6205706 นางสาวศิริพร แตงอ่อน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
11 B6205737 นางสาวจิตตราภรณ์ พระสุมี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
12 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
13 B6205843 นางสาวจีรนันท์ โฮ่จันทึก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
14 B6205850 นางสาวกาญจนา ก่อแก้ว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
15 B6205881 นายธีระชัย ทิมจำลอง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
16 B6205942 นางสาววรรณษา เทินทองหลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
17 B6205997 นางสาวสุวนันท์ มีโพธิ์กลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
18 B6206017 นางสาววชิรา เชื้อปาศักดิ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
19 B6206031 นางสาวรัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
20 B6206116 นางสาวศศิตา ชุนเกาะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
21 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
22 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
23 B6227555 นางสาวสุทธิดา เปราะจันทึก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
24 B6231453 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
25 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
26 B6231484 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพลิงสงเคราะห์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
27 B6231521 นายสหัสวรรษ กิติพูลธนากร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
28 B6231545 นางสาวฐิติชญา ภู่มาศ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
29 B6231569 นางสาวปริยากร รักษาก้านตง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
30 B6231613 นางสาวพรทิพย์ แสงนาค MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
31 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ