ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6070038 นายพงษ์ศกรณ์ ทิพย์สนเท่ห์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
2 B6070045 นายนพเกตุ เสาวคนธ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
3 B6070052 นางสาวพิชญะดา ผลพอตน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
4 B6070113 นางสาวพิมมณี พิมพ์ทอง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
5 B6070120 นางสาวเกวลิน กล้าหาญ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
6 B6071295 นางสาวจีรนันท์ กุลประดิษฐ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
7 B6071318 นางสาวปาริชาติ อัจฉรารักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
8 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
9 B6071332 นางสาวศิริพร อ่อนศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
10 B6071349 นางสาวกันยาวีร์ เกิมรัมย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
11 B6071363 นางสาวขวัญจิรา ศรีอินต๊ะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
12 B6071370 นางสาวเกศรินทร์ แสนเสนาะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
13 B6071387 นางสาวทิพปภา อินทะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
14 B6071394 นางสาววรวี สีสุโข MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
15 B6071400 นางสาวลดามณี สอนกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
16 B6071417 นางสาวณัฐณิชา โคลงพิมาย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
17 B6071431 นางสาวสุพัตรา อุดชุมนารี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
18 B6071448 นางสาวณชาภา วงษ์วรรณ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
19 B6071455 นางสาวจุฑามาศ ฉัตร์รักษา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
20 B6071509 นางสาวศุภารานันท์ ฉิมกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
21 B6071516 นางสาวกมลลักษณ์ บัวทอง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
22 B6071523 นางสาวธนิตา แก้วกาเหรียญ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
23 B6071530 นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
24 B6071547 นางสาวอาริสา ธูปกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
25 B6071554 นางสาวรวิวรรณ ทาวะรมย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
26 B6071561 นางสาวณัฐรินีย์ ยศฉิมพลี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
27 B6071578 นางสาวชนิกานต์ สืบผาสุข MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
28 B6071592 นางสาวอรนิภา บุญพร้อม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
29 B6071608 นางสาวณัฐธิดา แก่นสันเทียะ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
30 B6071615 นางสาวบุญฑิรา สาระศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
31 B6071622 นางสาวอรปรียา โม้แพง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
32 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
33 B6071646 นางสาวบงกชกร รัตนาขจี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
34 B6071660 นางสาวนุชราภรณ์ เมตะคำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
35 B6071677 นางสาวอินทิรา สร้อยจิตร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
36 B6071684 นางสาวภัทราวดี ศรีไชโย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
37 B6071691 นางสาวศิริลักษณ์ ฟูกสันเทียะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
38 B6071707 นางสาวทัศนีย์ ขวาธิจักร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
39 B6071714 นางสาวศนันธฉัตร หงษ์แดง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
40 B6071721 นางสาวสุนันทา ชะมารัมย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
41 B6071738 นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
42 B6071745 นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
43 B6071752 นางสาวฐิติมาภรณ์ พลบุญ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
44 B6071769 นายชนินทร์ บุญมา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
45 B6071776 นายจิรายุทธ อนุรักษ์ธาดากุล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
46 B6071783 นางสาวชญานิน เจนจิต MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
47 B6071790 นายกิตติ ฉลูพันธุ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
48 B6071806 นางสาวจุรีภรณ์ ชาวไร่เงิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
49 B6071813 นางสาวไอย์รดา ตองเงิน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
50 B6071820 นางสาวจิราภรณ์ ป่อยยิ้ม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
51 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
52 B6071844 นางสาวฐิติรัตน์ จักร์กระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
53 B6071851 นางสาวณัฐฑิกา สุวรรณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
54 B6071868 นางสาวณัฐชา ด่านกระโทก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
55 B6071875 นางสาวณัฐสุดา รักมณี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
56 B6071882 นางสาวสิริยากร ท้าววิราช MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
57 B6071899 นางสาวสุธามาศ นามเค้า MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
58 B6071905 นางสาวณัฐธิดา ปิมปา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
59 B6071912 นางสาวสิริวิภา พันสอาด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
60 B6071929 นางสาวศิริรัตน์ วิลัยแก้ว MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
61 B6071936 นางสาวปวีณา หมั่นนางรอง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
62 B6071943 นางสาวนัทภรณ์ เทียมวงค์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
63 B6071950 นางสาวจันทรารัตน์ ม่วงมูล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
64 B6071967 นายอำพล จุไรย์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
65 B6071974 นางสาววิจิตรา แสนโคตร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
66 B6071981 นางสาวรัตติยา เเตงไทย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
67 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
68 B6072001 นางสาวสุภาวรรณ เปี้ยตัน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
69 B6072018 นางสาวภาวินี คำโสภา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
70 B6072025 นางสาวชลิตา แรมสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
71 B6072032 นางสาวภัทราพร ดวงแก้ว MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
72 B6072049 นางสาวภัทราวดี คำสวาสดิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
73 B6072063 นางสาวรัตนาภรณ์ อ่อนสองชั้น MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
74 B6072070 นายพัทธนันท์ ภาลีขันธ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
75 B6072087 นางสาวเจนจิรา ปลั่งกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
76 B6072094 นางสาวลลิตา หมอกโคกสูง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
77 B6072100 นางสาวกชพร รุ่นสูงเนิน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
78 B6072117 นางสาวณธรีย์ ยอดพยุง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
79 B6072124 นางสาวเสาวรักษ์ วรรณโชติ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
80 B6072131 นางสาวรัตน์ดา นอสูงเนิน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
81 B6072148 นางสาวพัชรี รินแสง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
82 B6072162 นางสาวปัญญวรัตน์ แสนบุดดา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
83 B6072179 นายนาวิก เจิมขุนทด MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
84 B6072186 นางสาวณัฐกมล อำไธสง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
85 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
86 B6072209 นางสาวภาวรินทร์ อุ่นแก้ว MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
87 B6072216 นางสาวจิราพรรณ อันวิมล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
88 B6072230 นางสาวณัฐฌาญา ลมูลน้อย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
89 B6072247 นางสาวกุลณัฐ พลแสน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
90 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
91 B6072261 นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
92 B6072278 นายชัยวัฒน์ รวมภักดี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
93 B6072285 นางสาววริศรา เสร็จสวัสดิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
94 B6072292 นางสาวสุวรรณา นาจำเริญ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
95 B6072315 นางสาวกมลรัตน์ มีสบาย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
96 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
97 B6072339 นางสาวนิภาวัลย์ สันโดด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
98 B6072360 นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงอ่อน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
99 B6072384 นายอยุทธ์ บุญญะการนันท์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
100 B6072407 นางสาวปริษา กรโสภา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
101 B6072414 นางสาวณฐมน โสพันธ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
102 B6072438 นางสาวปนัดดา คำสิงห์นอก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
103 B6072452 นางสาวพิมพ์นภา พงษ์สุวรรณ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
104 B6072476 นางสาวจิราวรรณ ปูนกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
105 B6072483 นายเมธา พัฒน์ภากุล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
106 B6072490 นายณัชพล โจ้พิมาย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
107 B6072513 นางสาวอักษราพิลาส ทวินันท์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
108 B6072520 นางสาวชนานันท์ สมเหมาะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
109 B6072544 นางสาวประกายแก้ว บรรจงปรุ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
110 B6072551 นางสาวปภัสรา อภิสุเมธานนท์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
111 B6072568 นางสาวกิตติมา สำราญ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
112 B6072582 นางสาวจุรีรัตน์ จอมคำสิงห์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
113 B6072599 นางสาววรางคณา อรพิมพ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
114 B6072605 นางสาวชลธิชา กลิ่นหอม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
115 B6072629 นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
116 B6072643 นางสาวศิลษณา ศรีสุวรรณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
117 B6072650 นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบผล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
118 B6072667 นางสาวรสิตา ทิพเนตร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
119 B6072674 นางสาวบวรรัตน์ เขียววิจิตร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
120 B6072681 นางสาวมินตรา จันทร์หอมกุล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
121 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
122 B6072704 นายตะวัน แสนศิลา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
123 B6072711 นายชุติมัญช์ ซุ้นเจริญ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
124 B6072728 นางสาวกมลลักษณ์ บัวพัฒน์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
125 B6072735 นางสาววรรณาภรณ์ ทองดีนอก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
126 B6072742 นางสาวชารุลักษณ์ เกตุสุข MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
127 B6072766 นางสาวชมพูนุช ปากหวาน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
128 B6072773 นางสาวนรามณี สนิทชอบ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
129 B6072780 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
130 B6072797 นางสาวสิริปราง ดั่นกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
131 B6072803 นางสาวนัยนา จีนประโคน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
132 B6072810 นางสาวอังคนาง ดาโสม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
133 B6072827 นางสาวกัญญาวีร์ รัตนประเสริฐ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
134 B6072841 นางสาวกิตติยาภรณ์ ปะนามโต MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
135 B6072858 นายมนัสนันท์ จุ้ยกลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
136 B6072865 นางสาวฐิติรัตน์ พลพงษ์รัตน์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
137 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
138 B6072889 นายศิวัช อ่อนเกิด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
139 B6072896 นางสาวณัฐธยาน์ กิติจันวานิตย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
140 B6072902 นางสาวปนัดดา เหล็กพล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
141 B6072919 นางสาวเสาวณีย์ รอบรู้ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
142 B6072933 นางสาวจารุวรรณ บัวผัน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
143 B6072940 นางสาวชลณิชา มานะธุระ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
144 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
145 B6072971 นางสาวรุจิรดา มะอาจเลิศ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
146 B6073008 นางสาวบุญญาภรณ์ พราหมณ์ไธสง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
147 B6073015 นางสาวมัชฌิมา หอกกิ่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
148 B6073022 นางสาวศรัณย์พร บัวชุม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
149 B6073039 นางสาวสุวรา สนิทพิชิตการ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
150 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
151 B6073060 นางสาวสุดารัตน์ สมลี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
152 B6073077 นางสาวจันทร์แก้ว สอนสำโรง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
153 B6073084 นางสาวสโรชา กุลเกตุ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
154 B6073091 นายศุภกิจ แก้วสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
155 B6073107 นางสาววิไลวรรณ มั่นวงษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
156 B6073138 นางสาวรติมา โคจิมะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
157 B6073145 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยเชษฐ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
158 B6073152 นางสาวจีรปรียา พิมพ์กลาง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
159 B6073916 นายเดชดำรงค์ ขันประกอบ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
160 B6073923 นางสาวพรทิพย์พา ทองน้อย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
161 B6073930 นางสาวสิรินทร์ยา ชิ้นขุนทด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
162 B6073978 นางสาวกวินนา เลิศแก้ว MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
163 B6074005 นางสาวปรีดิพัทธ์ สัพทานนท์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
164 B6075026 นางสาวรุ้งแพรว ผิวสอาด MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
165 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
166 B6075057 นางสาวอัฐมาศ ม่วงอ่อนพะเนา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
167 B6075064 นางสาววรรณิกา ช่วงสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
168 B6075071 นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ค้าสำราญ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
169 B6075095 นางสาวลักขณาพร พิลึก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
170 B6075118 นายธนพล เขตจัตุรัส MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
171 B6075125 นางสาวสุดารัตน์ เปรมปรีดา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
172 B6075132 นายก้องภพ วิริยะโรจน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
173 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
174 B6075170 นางสาวสุทธิดา โนรีย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
175 B6075187 นางสาวอาภากร คูประทุมศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
176 B6075194 นางสาวพิชญดา โชติบำรุงพงศ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
177 B6075200 นางสาวทรรศนีย์ ประกายรุ้งน้ำทิพย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
178 B6075217 นางสาวปิยะธิดา ถินมานัด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
179 B6075231 นางสาวฉัตรฑริกา โตสงวน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
180 B6075248 นางสาวโศภิดา ชมนุช MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
181 B6075255 นางสาวศริญญา พาหิระ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
182 B6075279 นางสาวจิราพัชร หันศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
183 B6075286 นางสาวขนบษร นรารักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
184 B6075293 นางสาวสุพัตตรา เทพศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
185 B6075309 นางสาวธวัลหทัย ชนะค้า MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
186 B6075316 นางสาวนภสร กิ่งนอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
187 B6075347 นางสาวธิดารัตน์ พรมเสนา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
188 B6075378 นายฤทธิไกร ทองคำ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
189 B6075392 นางสาวกัญญารัตน์ เพชรไทย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 1 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
190 B6075422 นายธีรพงษ์ มงคลแพทย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 235402 STRATEGIC MANAGEMENT