ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5990078 นางสาวอารียา ทองวิลัย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 1 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
2 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
3 B6200268 นางสาวสุนิสา อ่อนศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
4 B6200282 นางสาวกุลภรณ์ วรรณราช MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
5 B6205263 นางสาวหทัยรัตน์ ขาวกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
6 B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
7 B6205300 นางสาวภิรัญญา สุขสวัสดิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
8 B6205317 นางสาวนาตยา ซามงค์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
9 B6205362 นางสาวอาทิตยา วิโรจน์วัฒน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
10 B6205461 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
11 B6205478 นางสาวสรีวรรณ นามวงค์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
12 B6205492 นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
13 B6205515 นางสาวปภาวรินทร์ พึ่งทรัพย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
14 B6205553 นางสาวฐิตาภา ไพรบึง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
15 B6205577 นางสาวนันทิชา ขะจีรัมย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
16 B6205584 นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
17 B6205591 นางสาวปริดา เสมาเพชร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
18 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
19 B6205652 นางสาวปิยรัตน์ หาญสงคราม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
20 B6205768 นางสาวปียะดา อุสารัมย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
21 B6205775 นางสาวกมลพรรณ เอิบกิ่ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
22 B6205782 นางสาวพิมพ์พญา ยาเสร็จ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
23 B6205799 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรายทอง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
24 B6205829 นางสาวพัชราภา พรไธสง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
25 B6205843 นางสาวจีรนันท์ โฮ่จันทึก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
26 B6205874 นางสาวทิดาภา เทพไพรสนต์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
27 B6205881 นายธีระชัย ทิมจำลอง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
28 B6205942 นางสาววรรณษา เทินทองหลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
29 B6205966 นางสาวฐานิกา ไชยยอด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
30 B6205980 นางสาวปภาวรินทร์ พิเนตรเสถียร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
31 B6206000 นายสหัสวรรษ สร้อยพิมาย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
32 B6206017 นางสาววชิรา เชื้อปาศักดิ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
33 B6206048 นางสาวจันทิมา พึ่งสุข MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
34 B6206062 นางสาวอุษา มรุตพันธ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
35 B6206093 นางสาวรวิภา นาเดช MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
36 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
37 B6208813 นางสาวเนตรทิพย์ ไทยจังหรีด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
38 B6209384 นางสาวณัฐธิดา สารบัน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
39 B6227531 นายภัทรพล ชวนก้าวหน้า MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
40 B6227555 นางสาวสุทธิดา เปราะจันทึก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
41 B6227562 นางสาววชิรญาณ์ สมโชค MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
42 B6227579 นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
43 B6227586 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีสุวรรณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
44 B6231422 นายศิรชัช แก้วกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
45 B6231446 นายฤทธิพร รักพรม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
46 B6231453 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
47 B6231514 นางสาวอธิศรา มองตะคุ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
48 B6231590 นางสาวธัญสินี บุญดี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
49 B6231613 นางสาวพรทิพย์ แสงนาค MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
50 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
51 B6200244 นางสาวกัลย์ชิสา ตั้งจิตศิริชัย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
52 B6205294 นายพีรวุฒิ ชาติมนตรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
53 B6205379 นางสาวดวงรัตน์ พันธ์แตง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
54 B6205393 นางสาวภัทรจิรา บุญส่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
55 B6205409 นายพิชญุตม์ อรรถวิทยากุล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 60 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
56 B6205416 นางสาวจันทร์ทิพย์ ดวงคำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
57 B6205423 นางสาวพรรณอำไพ ธรรมาวัฒน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
58 B6205430 นางสาวธนัชชา บุญสุข MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
59 B6205485 นางสาวอรพรรณ บุตรพรม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
60 B6205508 นางสาววิภวานี อิ่มดำ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
61 B6205546 นางสาวฌัชฌา คามตะสีลา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
62 B6205614 นายธนัช อรรถชัยนุกูล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
63 B6205621 นางสาวณัตตยา ธีระกนกสกุล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
64 B6205645 นางสาวหรรษมน สิทธิสน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
65 B6205683 นางสาวเตชินี มาสิงห์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
66 B6205690 นายฐากร อินทรพานิช MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
67 B6205706 นางสาวศิริพร แตงอ่อน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
68 B6205713 นางสาวจิราพร กินขุนทด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
69 B6205720 นางสาวจิดาภา สารฤทธิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
70 B6205737 นางสาวจิตตราภรณ์ พระสุมี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
71 B6205744 นายธนากร อยู่ทอง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
72 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
73 B6205812 นางสาวนันทกาญจน์ สุดสังข์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
74 B6205836 นางสาวธัชพรรณ โพธิสาร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
75 B6205850 นางสาวกาญจนา ก่อแก้ว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
76 B6205898 นายณรงค์ฤทธิ์ เรือนจันทึก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
77 B6205911 นางสาวชญานิศ ศานติศีมา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
78 B6205928 นางสาวอังคณา ศรีสร้างคอม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
79 B6205973 นายวรรณมงคล แช่มสูงเนิน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
80 B6205997 นางสาวสุวนันท์ มีโพธิ์กลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
81 B6206031 นางสาวรัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
82 B6206123 นางสาวธนิตา จันทร์จ่อกลิ่น MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
83 B6210915 นางสาวพิมพ์ภิกา ปะหูปะปา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
84 B6210922 นางสาวทัฬห์กมล อินทเกตุ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
85 B6231439 นางสาวสิรินยา แสนธิ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
86 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
87 B6231477 นางสาวสาธกา กมลวัทน์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
88 B6231484 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพลิงสงเคราะห์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
89 B6231507 นางสาวสิรภัทร์ บุตรวงศ์นรา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
90 B6231521 นายสหัสวรรษ กิติพูลธนากร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
91 B6231552 นางสาวปิยะธิดา หฤหรรษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
92 B6231569 นางสาวปริยากร รักษาก้านตง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
93 B6231576 นางสาวธนัชพร ทำประโยชน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
94 B6231606 นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
95 B6231637 นางสาวกมลเนตร แก้วคูนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
96 B6231644 นางสาวธารารัตน์ ใจสุข MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
97 B6231651 นายพุทธิพงษ์ เบ้ามงคล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
98 B6129217 นางสาวชลลดา รอดปราณี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
99 B6200213 นายเจษฎา ชูมี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
100 B6200275 นางสาวสุดา นิยมชอบ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
101 B6200299 นางสาวกมลลักษณ์ คะษาวงค์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
102 B6205270 นายวศิน แท้ประสาทสิทธิ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
103 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 3 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
104 B6205331 นางสาวรัสรินทร์ กุลธนานพกร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
105 B6205348 นายมานุวัฒน์ เกียรติอำนวย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 3 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
106 B6205355 นางสาวกุลนิษฐ์ เสถียรบำรุงกิจ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
107 B6205447 นายธนวินท์ สดสุชาติ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
108 B6205522 นายอภิเชฏร์ ไพดี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
109 B6205539 นางสาวสุรีพร คงทอง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
110 B6205638 นางสาวกัญญารัตน์ ชัยลา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 3 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
111 B6205904 นางสาวธัญญชล นามวงศ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
112 B6205959 นายกรสกล อภิชาตกุล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
113 B6206024 นางสาวธันยพร วรรณศิลป์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
114 B6206055 นางสาวสาวิตรี โฉมกิ่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
115 B6206079 นางสาวปาริชาติ เขื่อนมั่น MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
116 B6206086 นางสาวสุดาพร การฟุ้ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 1 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
117 B6206109 นางสาวนภสร ศรีนาค MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
118 B6206116 นางสาวศศิตา ชุนเกาะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
119 B6210335 นางสาวลักษิกา ภู่ระย้า MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
120 B6210939 นายพงษ์ธนวัฒน์ รุจีธีรกุล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
121 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 3 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
122 B6227593 นางสาวขวัญชีวา ณ ทิดศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
123 B6231538 นางสาวณัฐศรัณย์ คำเจียง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
124 B6231545 นางสาวฐิติชญา ภู่มาศ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 3 10 3 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
125 B6231620 นางสาวพิมพ์ชนก ศาสตร์ตรินภรณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 3 10 0 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ