ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
2 B6120894 นายติณณภพ เทาวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
3 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
4 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
5 B6205973 นายวรรณมงคล แช่มสูงเนิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
6 B6231521 นายสหัสวรรษ กิติพูลธนากร MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ