ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
2 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
3 B6121655 นายธนพงศ์ แสงวิเศษ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
4 B6134495 นางสาวญาณิศา ชื่นพยอม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
5 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
6 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
7 B6205713 นางสาวจิราพร กินขุนทด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
8 B6205737 นางสาวจิตตราภรณ์ พระสุมี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
9 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
10 B6205973 นายวรรณมงคล แช่มสูงเนิน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
11 B6205997 นางสาวสุวนันท์ มีโพธิ์กลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
12 B6206031 นางสาวรัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
13 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
14 B6209384 นางสาวณัฐธิดา สารบัน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
15 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
16 B6231453 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
17 B6231521 นายสหัสวรรษ กิติพูลธนากร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
18 B6231590 นางสาวธัญสินี บุญดี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
19 B6231651 นายพุทธิพงษ์ เบ้ามงคล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
20 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 235201 FINANCIAL ACOUNTING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ