ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6400903 นางสาวธนัญญา จันทร์หัวโทน MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573663 TRANSPORTATION SAFETY
2 M6400910 นางสาวศุภนิดา นันทะวงศ์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573663 TRANSPORTATION SAFETY
3 M6400927 นางสาวภัทรลภา บุบผาชาติ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573663 TRANSPORTATION SAFETY
4 M6400958 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573663 TRANSPORTATION SAFETY
5 M6401917 นายธนกร โพธิ์แจ่ม MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573663 TRANSPORTATION SAFETY
6 M6402662 นางสาวฌัชชา คำมูล MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL, TRANSPORTATION AND GEO-RESOURCES ENGINEERING 1 10 0 573663 TRANSPORTATION SAFETY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ