ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5923519 นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
2 B5923601 นายศิลา กล้ามกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
3 B5923618 นางสาวกนิษฐา คชาสัมฤทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
4 B5923632 นายทรงพล แป้นเมือง Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
5 B5923724 นางสาวสิริพร มินพิมาย Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
6 B5923779 นายณัฐพนธ์ คีบสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
7 B5923786 นายพชรพล สกุลอำนวยชัย Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
8 B5923809 นายทัตชลชล แสนคำภูเขตต์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
9 B5923823 นายณัฐพล พู่อนันต์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
10 B5923878 นายณัฐปกรณ์ หวังเลี้ยงกลาง Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
11 B5923892 นายรัฐภัทร กลางคาร Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
12 B5923953 นางสาวอรุณี อิ่มลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
13 B5926572 นางสาวภัณฑิรา สินเพ็ง Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
14 B5926596 นายวรเมธ บุญหลง Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
15 B5926602 นายฟ้าชานนท์ บุญผล Mechatronics Engineering 1 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
16 B5926626 นายกษม พลายจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
17 B5926657 นายธนรัตน์ ทรงประไพ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
18 B5926695 นายธนฎล สุทธิอาจ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
19 B5926749 นายสิทธิพล อยู่นาค Mechatronics Engineering 1 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
20 B5926756 นายธนัตถ์กานต์ วงษ์พิมลกิจ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
21 B5926800 นางสาวฐิติมา หลุนบูชา Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
22 B5926886 นางสาวณัฎฐิรา บุญลา Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
23 B5926961 นายนัทธพงศ์ จันทราช Mechatronics Engineering 1 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
24 B5928415 นายณรงค์ศักดิ์ นึกสม Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
25 B5928446 นางสาวนิชา ทองอ้ม Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
26 B5928620 นายทรงฤทธิ์ ทุมหนู Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
27 B5928699 นางสาวอิสริยา อุลหัสสา Mechatronics Engineering 1 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
28 B5928750 นายไมตรี โกมลวัฒน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
29 B5928873 นางสาวภัทราภรณ์ ธีรายุวัฒน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
30 B5928903 นายอดิเทพ อุตทาพงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
31 B5928910 นายรัฐพล ซองเหล็กนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
32 B5929023 นายธนาวุฒิ ศรีนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
33 B5929184 นายวุฒิไกร เมฆแสน Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
34 B6028848 นางสาวอารียา ซื่อตรง Mechatronics Engineering 1 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
35 B5827077 นายวริทธิ์ อรุณสุขมาก Mechatronics Engineering 2 40 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
36 B5827121 นายศรายุทธ สัญจรดี Mechatronics Engineering 2 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
37 B5827138 นายชัยรัฐ อ่อนเเก้ว Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
38 B5923502 นายกรรณชัย จันทร์ประสพชัย Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
39 B5923557 นายปฏิภาน นิ่มธานี Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
40 B5923595 นายนพคุณ แสงสุวรรณ Mechatronics Engineering 2 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
41 B5923656 นายณัฐพงศ์ ยุทไธสง Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
42 B5923700 นายฉัตรชัย ปานทิพย์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
43 B5923731 นายเจตสฎิทธิ์ ตรวจงูเหลือม Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
44 B5923793 นายธนพนธ์ รันสันเทียะ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
45 B5923847 นายปรานต์ ว่าวกลาง Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
46 B5923908 นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
47 B5923922 นายสุภกิจ กิมิพันธ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
48 B5923977 นายธนกิจ โยธา Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
49 B5924004 นายอัครพล ซึมดอน Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
50 B5926770 นายธนพนธ์ แสงบุญ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
51 B5926794 นางสาวเสาวนีย์ วิเศษพงษ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
52 B5926848 นายพัชรพล แสนทวีสุข Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
53 B5926862 นางสาวพลอยไพลิน รองกระโทก Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
54 B5926879 นางสาวศุภรัตน์ บริสุทธิ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
55 B5926909 นายปราชญา ศิริโสดา Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
56 B5926930 นายเกรียงศักดิ์ ตามเมืองปัก Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
57 B5926954 นายทินรัตน์ รอรั้ง Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
58 B5928569 นางสาวกาญจนาพร สมัชชัย Mechatronics Engineering 2 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
59 B5928651 นางสาวอรชร ปรางทะเล Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
60 B5928668 นายธรรศ กรกชกร Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
61 B5928804 นางสาวเกศรินทร์ ป้อมบุบผา Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
62 B5928811 นายขจรพงศ์ ไพโรจน์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
63 B5928880 นายโยธิน เสาวคนธ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
64 B5928972 นางสาวรัตติยา การะฐา Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
65 B5929047 นายสิทธิชัย พรรณอภัยพงศ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
66 B5929054 นายพิชญากรณ์ อาจกระโทก Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
67 B5929108 นายธีรเมธ รอดสูงเนิน Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
68 B5929122 นายภากร สมอคร Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
69 B5929146 นายวีรวัฒน์ ศรีโท Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
70 B5929153 นายณัฐติธร เกี้ยวสูงเนิน Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
71 B5929160 นายวรวิช ยอดรัก Mechatronics Engineering 2 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
72 B5826650 นายณรงค์ศักดิ์ ทานู Mechatronics Engineering 3 W 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
73 B5827084 นายธีรยุทธ ภาแกดำ Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
74 B5827213 นายเสฏฐวุฒิ สมบุญยอด Mechatronics Engineering 3 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
75 B5828463 นายกิตติศักดิ์ กมลวัทน์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
76 B5828951 นายวรพล ศรีประภา Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
77 B5923540 นายวีรเกียรติ วัชรผลานนท์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
78 B5923588 นายภควัต กุลบุตร Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
79 B5923649 นางสาวสโรชา บุญรอด Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
80 B5923663 นายปฏิภาณ แก่นจันทร์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
81 B5923670 นายเจตนิพัทธ์ จันอ้น Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
82 B5923687 นายพงศ์ประพันธ์ พันธุ์เลิศ Mechatronics Engineering 3 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
83 B5923755 นางสาวพนิดา ประกอบคำ Mechatronics Engineering 3 10 3 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
84 B5923762 นายกิติสภานันท์ กะพัง Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
85 B5926664 นางสาวกมลลักษณ์ ใบโพธิ์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
86 B5926688 นายก่อเกียรติ พสุรัตน์ Mechatronics Engineering 3 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
87 B5926732 นายมานะศักดิ์ มากละเอียด Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
88 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน Mechatronics Engineering 3 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
89 B5926855 นายกุศล ประเสริฐกุล Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
90 B5926992 นางสาวฐิติมา หมื่นแก้ว Mechatronics Engineering 3 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
91 B5927005 นายศิริธัช เพราะขุนทด Mechatronics Engineering 3 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
92 B5927012 นายพรหมลิขิต เสนพิมาย Mechatronics Engineering 3 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
93 B5927050 นายอดิศักดิ์ ทับสูงเนิน Mechatronics Engineering 3 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
94 B5927074 นายรัตนากร ถ่ายสูงเนิน Mechatronics Engineering 3 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
95 B5927081 นายปิยพนธ์ มณีนาถ Mechatronics Engineering 3 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
96 B5927104 นายนพพล โกศล Mechatronics Engineering 3 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
97 B5927111 นายสาธิต โพธิ์นาคม Mechatronics Engineering 3 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
98 B5927128 นายนาวิน ฤกษ์เจริญ Mechatronics Engineering 3 40 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
99 B5927180 นายณัฐพงษ์ กองแก้ว Mechatronics Engineering 3 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
100 B5927197 นายสมัย โสภานเวช Mechatronics Engineering 3 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
101 B5927203 นายกรณ์สกล นนท์นาม Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
102 B5927227 นายจักรพันธ์ สอนแจ้ง Mechatronics Engineering 3 40 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
103 B5927258 นายพิเชฐ คชประดิษฐ์ Mechatronics Engineering 3 40 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
104 B5928538 นางสาวรัดดาวรรณ ลามพัด Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
105 B5928590 นางสาวสุภชา สุจันทร์ศรี Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
106 B5928965 นางสาวชนิดาภา บุญไชยโย Mechatronics Engineering 3 10 1 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
107 B5929115 นายณัฐพงษ์ ชูชัย Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
108 B6028824 นายปิยะราช วงชะศรี Mechatronics Engineering 3 10 0 551343 MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ